Zjawisko konsumeryzmu a zachowanie agresywne pacjenta hospitalizowanego w relacji pacjent pielęgniarka

Obrazek miniatury
Data
2021-03-26
Autorzy
Krakowiak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Wstęp: Coraz większe wymagania ze strony pacjentów, świadomość swoich praw przez pacjentów oraz ich roszczeniowość niejednokrotnie przyczynia się do występowania konfliktów na linii pacjent-pielęgniarka. Cel pracy: Głównym celem niniejszej pracy jest ocena wpływu zjawiska konsumeryzmu na zachowania agresywne pacjenta w opinii hospitalizowanych pacjentów i pielęgniarek. Materiał i metody: Zastosowano następujące narzędzia badawcze w przeprowadzonych badaniach: • Skrócony Test Sprawności umysłowej wg Hodgkinsona • Pasat Hospit 1, • Kwestionariusz Agresji BUSS-PERRY (Wersja Amity1), • Skalę Kontroli Emocji CECS, • Autorski Kwestionariusz ankiety dla pacjenta, • Autorski Kwestionariusz ankiety dla pielęgniarki. Grupę badaną stanowiło 593 pacjentów hospitalizowanych w szpitalu KSW nr 1 w Rzeszowa oraz 300 pielęgniarek pracujących w tym samym szpitalu. Wyniki: Osoby skierowane nagle do szpitala lub przeniesionego z innego szpitala posiadają wyższy poziom agresji słownej. W odniesieniu do możliwości zastosowania konsumeryzmu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjenci częściej skupiają się na teraźniejszości, co niewątpliwie wynikało z ich aktualnego stanu zdrowia, ale też częściej zamierzali skorzystać z prawa do złożenia skarg. Większym obciążeniem psychicznym dla pielęgniarek były relacje z pacjentami. Wnioski: Wykonywanie świadczeń medycznych na wysokim poziomie wpływa na odpowiednią satysfakcję pacjentów-klientów usług medycznych, a co za tym idzie oddziałuje na prawidłowe relacje pacjent pielęgniarka.
Introduction: Increasingly greater demands on the part patient and their claims often contributes to the patient nurse conflicts. The aim of the work: The mail aim of this study is to assess to impact of the phenomen of consumerism of aggressive behavior in hospitalized patient from perspective patients and nurses. Materials and method: The following research tools were used in the conducted research: • Abbreviation Test Mental Performance according to Hodgkinson • Passat Hospit 1, • Questionnaire Aggression BUSS PERRY (Amity1 version), • CECS Scale Control Emotional, • Author's questionnaire for a patient, • Author's questionnaire for a nurse. The study group consisted of 593 patients hospitalized in the KSW hospital No. 1 in Rzeszów and 300 nurses working in the same hospital. Results: People suddenly referred to hospital or transferred from another hospital have a higher level of verbal aggression. In reference to the possibility of applying of consumerism in terms of awarding health services, patients more often focus on the present, which undoubtedly resulted from their current health condition, but also more often intended to use the right to file complaints. Relations with patients was a greater psychological burden for nurses. Conclusions: Providing medical services at a high level affects the appropriate satisfaction of patients-clients of medical services, and thus affects the proper patient - nurse relationship.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz - 228 s.
Słowa kluczowe
konsumeryzm , pacjent , pielęgniarka , zachowania agresywne , szpital , consumerism , patient , nurse , behavior aggressive , hospital
Cytowanie