Repozytorium UR

Obszary Natura 2000 a działalność górnicza

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczyk, Wiktoria
dc.contributor.author Kowalska, Anna
dc.date.accessioned 2019-08-12T08:22:33Z
dc.date.available 2019-08-12T08:22:33Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 125–131 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4815
dc.description Publikacja zrealizowana w ramach pracy statutowej KIŚiPS AGH nr 11.11.100.482. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W Polsce w obrębie sieci Natura 2000 znajduje się wiele istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego złóż kopalin dostarczających strategicznych surowców. W artykule scharakteryzowano cele programu Natura 2000 na tle założeń zrównoważonego rozwoju kraju. Wskazano przyczyny konfliktów między przyrodnikami a górnikami na obszarach chronionych, gdzie występują złoża kopalin. Konflikty dotyczą pogodzenia wymogów ochrony gatunków chronionych i siedlisk z poszczególnymi formami użytkowania obszarów. Zaprzestanie wydobycia lub jego znaczące ograniczenie mogą powodować wzrost cen oraz zwiększenie niekoncesjonowanego wydobycia. Chcąc ochronić środowisko, możemy mu nieświadomie zaszkodzić, gdyż nielegalne wydobycie kruszywa z koryt rzecznych lub płytko zalegających złóż może zagrażać faunie, florze a także złożom, które są częścią składową środowiska. Racjonalny sposób wydobycia oraz kreatywnie prowadzona rekultywacja wnoszą do środowiska nową jakość. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract From the economic point of view, there are numerous important mineral deposits in Poland within the Natura 2000 network, which provide strategic natural resources. The article discusses aims of the Natura 2000 program in the context of country’s sustained development. Reasons of conflicts between naturalists and miners have been indicated with respect to the protected areas, where mineral deposits can be found. These conflicts are related to the compliance of protected species and habitat requirements with different forms of area usage. The disruption of output or significant reduction may lead to increase in prices or illegal output. In pursuit of environment protection, we may damage it unconsciously because illegal ore extraction from river channels or positioned near the surface may endanger the fauna and flora as well as minerals which are part of the environment. The rational extraction and creative rehabilitation bring new quality to the environment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject sieć Natura 2000 pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona środowiska pl_PL.UTF-8
dc.subject górnictwo pl_PL.UTF-8
dc.subject eksploatacja kopalin pl_PL.UTF-8
dc.subject Natura 2000 network pl_PL.UTF-8
dc.subject environmental protection pl_PL.UTF-8
dc.subject mining pl_PL.UTF-8
dc.subject exploitation of minerals pl_PL.UTF-8
dc.title Obszary Natura 2000 a działalność górnicza pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Natura 2000 Areas Versus Mining Activities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.16
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje