Repozytorium UR

(De)konstrukcja językowej rzeczywistości w poradnikach dla sprzedawców

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wal, Dawid
dc.date.accessioned 2019-06-19T10:32:34Z
dc.date.available 2019-06-19T10:32:34Z
dc.date.issued 2019-07-01
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4688
dc.description Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - 304 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem niniejszej rozprawy jest określenie cech charakterystycznych „poradnika dla sprzedawców”, który w wyniku analizy jawi się jako pozorne narzędzie edukacyjne. Dysertację podzielono na trzy rozdziały: pierwszy składa się z sześciu podrozdziałów i obejmuje rozważania teoretyczne. Przedstawiono w nim kulturowe uwarunkowania współcześnie stosowanych form doradztwa. Następnie podjęto próbę zdefiniowania samego poradnika dla sprzedawców i ujęcia go w formie pewnej ramy gatunkowej. Drugi rozdział podzielony jest na trzy samodzielne i równorzędne moduły: „obszar tekstu”, „płaszczyznę wypowiedzi” i „przestrzeń dyskursywną”. W module pierwszym uwaga skupia się na sygnałach delimitacji początku oraz końca, a także na tytułach rozdziałów badanych publikacji, jako elementach zajmujących pozycje strategiczne. W module obejmującym „płaszczyznę wypowiedzi” potwierdza się teza, iż przyjęta przez autorów strategia komunikacyjna opiera się, nie tyle na prezentowaniu rozwiązań, ile na zachęcaniu do zakupu ich własnych produktów. Część ostatnia dociekań („przestrzeń dyskursywna”) dotyczy „akompaniamentu” poradników podzielonego na „interfejs werbalny” oraz „wizualny”, czyli odpowiednio – warstwy słownej oraz ikonograficznej. Rozdział trzeci („postlinearny wymiar poradników”) zawiera podsumowanie i wnioski. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of this paper is to identify the characteristics of the „Handbook for sellers”, which appears to be an apparent educational tool as a result of the analysis. The dissertation is divided into three chapters: the first consists of six subchapters and includes theoretical considerations. It presents the cultural conditions of modern forms of consulting. Then an attempt is made to define the handbook itself for sellers and include it in a form of a certain genre frame. The second chapter is divided into three separate and equivalent modules: the “filed of text”, the “level of expression” and “discursive space”. In the first module, attention is focused on the delimitation signals of the beginning and end, as well as on the titles of the chapters of the studied publications, as elements occupying strategic positions. The module covering the “level of expression” confirms the thesis that the communication strategy adopted by the authors is based not so much on presenting solutions as on encouraging the purchase of their own products. The last part of the research (“discursive space”) concerns the “accompaniment” of handbooks divided into “verbal interface” and “visual”, i.e. the verbal and iconographic layers respectively. The third chapter (“post-linear dimension of the handbooks”) provides a summary and conclusions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pragmalingwistyka pl_PL.UTF-8
dc.subject genologia lingwistyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject tekstologia pl_PL.UTF-8
dc.subject pragmalinguistics pl_PL.UTF-8
dc.subject linguistic genology pl_PL.UTF-8
dc.subject textol pl_PL.UTF-8
dc.title (De)konstrukcja językowej rzeczywistości w poradnikach dla sprzedawców pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative (De)construction of the linguistic reality in handbooks for sellers pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje