Repozytorium UR

Dylematy oceniania wczesnoszkolnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piątek, Teresa
dc.date.accessioned 2018-10-19T13:09:55Z
dc.date.available 2018-10-19T13:09:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 257–263 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3980
dc.description.abstract Ocenianie wczesnoszkolne winno służyć dziecku, jego rozwojowi i w konsekwencji prowadzić do zdobycia umiejętności adekwatnej samooceny, tak ważnej z punktu widzenia wykorzystywania swojego potencjału, swoich mocnych stron w życiu. Tymczasem analiza szkolnej rzeczywistości ukazuje bardzo tradycyjne podejście nauczycieli do oceniania uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej. Pomimo konieczności stosowania oceny opisowej na koniec semestru i na koniec roku nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rezygnują z niej w trakcie bieżącego oceniania postępów swoich uczniów, stosując ocenę szacunkową wyrażoną stopniem szkolnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Early education evaluation should serve the child, its development and, consequently, lead to the ability of adequate self-evaluation, so important in terms of using its own potential and personal strengths in life. Meanwhile, the analysis of the school reality demonstrates a very traditional approach taken by teachers to evaluate students in grades I to III in the primary school. Despite the need for providing a descriptive assessment at the end of the semester and at the end of the year, primary school teachers are abanding such approach (during on-going grading of their student’s progresses) and istead use the so called estimation grade in the form of a typical school grade. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ocena szkolna pl_PL.UTF-8
dc.subject ocena opisowa pl_PL.UTF-8
dc.subject ocenianie pl_PL.UTF-8
dc.subject kontrola pl_PL.UTF-8
dc.subject samokontrola pl_PL.UTF-8
dc.subject samoocena pl_PL.UTF-8
dc.subject school grade pl_PL.UTF-8
dc.subject descriptive grade pl_PL.UTF-8
dc.subject assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject control pl_PL.UTF-8
dc.subject self-control pl_PL.UTF-8
dc.subject self-evaluation pl_PL.UTF-8
dc.title Dylematy oceniania wczesnoszkolnego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Dilemas of Early Education Evaluation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.34
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje