Repozytorium UR

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej z art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bachurska, Beata
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:30:59Z
dc.date.available 2014-04-04T10:30:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/371
dc.description.abstract W artykule została omówiona jedna z najbardziej klasycznych form konsensualnego sposobu zakończenia procesu karnego – instytucja dobrowolnego poddania się karze, która wraz z wejściem w życie zmian wynikających z uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmieni swój dotychczasowy kształt. Autorka pominęła tutaj rozważania ściśle teoretyczne, skupiając się jedynie na zagadnieniach proceduralnych. Publikacja stanowi próbę oceny uchwalonych zmian oraz odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie środki zastosowane przez polskiego ustawodawcę są gwarantem właściwych proporcji między postulowaną efektywnością, szybkością i sprawnością postępowania a realizacją celów i zadań procesu karnego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article refers to one of the most classical forms of a consensual way to complete a criminal proceedings – an institution of voluntary acceptance of penalty which, due to the entry into force of the changes adopted by the Parliament in the Act of 27 September 2013 on the amendments of the Code of Criminal Procedure and some other acts, will significantly modify its hitherto shape. The Author has omitted strictly theoretical considerations and focused only on purely procedural issues. This paper states an attempt to assess the adopted amendments and to answer a question whether the measures introduced by the Polish legislator guarantee proper balance between effectiveness, swiftness and efficiency of the proceedings and realization of the objectives and tasks of a criminal procedure. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject konsensualizm pl_PL.UTF-8
dc.subject consensualism pl_PL.UTF-8
dc.subject szybkość i sprawność procesu karnego
dc.subject dobrowolne poddanie się karze
dc.subject formalny wniosek
dc.subject swiftness and efficiency of a criminal procedure
dc.subject voluntary acceptance of criminal liability
dc.subject official request
dc.title Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej z art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Voluntary Submission Oneself to Criminal Responsibility of art. 387 in the Light of the Amendment to the Code of Criminal Procedure of 27 September 2013 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje