Repozytorium UR

Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mordel, Anna
dc.date.accessioned 2014-04-03T10:35:35Z
dc.date.available 2014-04-03T10:35:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/359
dc.description.abstract Sytuacja komunikacyjna, która ma miejsce na sali rozpraw, determinowana jest w dużym stopniu przez procedurę. Opracowanie podejmuje kwestię stopnia sformalizowania zasad postępowania sądowego i jego wpływu na dyskurs sądowy. Punktem wyjścia rozważań stała się rozprawa sądowa w polskim procesie cywilnym. Proces cywilny jest unormowanym przez prawo przebiegiem życiowym, w którym decyduje żywe słowo wypowiedziane na rozprawie. Dlatego też, tak ważne jest nadanie mu odpowiednich ram poprzez rozsądne rozwiązania prawne. Procedura ogranicza liczbę rozwiązań dyskursu na sali sądowej, ale dzięki ramom, które kształtuje, pozwala dyskurs ten osiągnąć. Poprzez zdeterminowanie – zgodnie z zasadą formalizmu postępowania – czynności procesowych pod względem formy, miejsca i czasu ich wystąpienia, możliwym staje się urzeczywistniane prawa do rzetelnego procesu. Jest więc sporym wyzwaniem dla ustawodawcy stworzenie i ciągłe doskonalenie procedury, która gwarantowałaby racjonalną komunikację na sali rozpraw, umożliwiającą osiągnięcie dyskursu sądowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Communication in the courtroom is determined largely by the procedure. This paper refers to the degree of formalization of the rules of court proceedings and its impact on the judicial discourse. The Polish civil trial has become a starting point of the discussion. The litigation is a life situation regulated by law which is determined by “living words” spoken at the trial. Therefore it is important to give it the appropriate framework through reasonable legislation. The procedure limits the number of solutions of the discourse in the courtroom, but on the other hand the procedure allows to achieve discourse. By defining the form, time and place of legal acts, the principle of formalism allows to embody the right to a fair trial. Therefore it is quite a challenge for the legislature to create and continuously improve the procedure which would guarantee effective communication in pursuit of judicial discourse. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zasada formalizmu pl_PL.UTF-8
dc.subject The principle of formalism pl_PL.UTF-8
dc.subject dyskurs sądowy
dc.subject prawo do rzetelnego procesu
dc.subject komunikacja
dc.subject procedura cywilna
dc.subject judicial discourse
dc.subject the right to a fair trial
dc.subject communication
dc.subject civil procedure
dc.title Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Principle of Formalism and Communication in the Courtroom. In Pursuit of Judicial Discourse pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje