Repozytorium UR

Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tureková, Ivana
dc.date.accessioned 2018-03-27T11:24:50Z
dc.date.available 2018-03-27T11:24:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 295–300 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3478
dc.description.abstract V drevospracujúcom priemysle významné postavenie majú drevné prachy, ktoré možno hodnotiť podľa nebezpečných vlastností z rôznych hľadísk. Prvým je nebezpečnosť charakterizovaná požiarno-technickými vlastnosťami a k druhým patria hygienicko-zdravotné hľadiská. Hoci každé z nich predstavuje osobitnú sféru záujmu, spoločným rysom na takýchto pracoviskách je zabezpečiť také pracovné prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám zdravotnej bezpečnosti a technickej bezpečnosti pri práci. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In wood-processing industry important position belongs to the wood dusts. They can be evaluated according hazardous properties, physical and chemical, of two ways. The first is characterized as a fire-technical properties and the second way includes the health aspects. Although each of which represents a particular sphere of interest, a common feature in such works is to ensure a working environment that meets the requirements of public health and technical safety. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject drevný prach pl_PL.UTF-8
dc.subject fyzikálne a chemické vlastnosti pl_PL.UTF-8
dc.subject hygienické limity pl_PL.UTF-8
dc.subject požiarno-technické charakteristiky pl_PL.UTF-8
dc.subject wood dust pl_PL.UTF-8
dc.subject physical and chemical properties pl_PL.UTF-8
dc.subject hygiene limits pl_PL.UTF-8
dc.subject fire-technical characteristics pl_PL.UTF-8
dc.title Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Evaluation of Physical and Chemical Factors of Wood Dust pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.39
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje