Nowoczesne rozwiązania informatyczne w elektrotechnice i elektronice

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Ptak, Paweł
Prauzner, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano możliwości zastosowania pakietów programowych Dasylab i LabView w nauczaniu przedmiotów technicznych. Pakiety te umożliwiają wytworzenie symulowanych sygnałów, a następnie ich obróbkę i kondycjonowanie w celu dalszego przetwarzania. Opisano zjawisko akwizycji sygnałów oraz przedstawiono środowisko programowe Dasylab i Labview. Przykładowe aplikacje stworzone przy użyciu opisanych pakietów programowych zostały zaprezentowane w drugiej części artykułu.
This paper describes applicability of software packages Dasylab and LabView for teaching technical subjects. These packages allow generation of the simulated signals from sensors and follow their processing and conditioning for further processing. Described the phenomenon of signal acquisition and presents a programming environment DasyLab and LabView. Sample applications design edusing these software packages are presented in the second part of article.
Opis
Słowa kluczowe
akwizycja sygnałów , pakiety programowe , signal acquisition , software packages
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 295–300