Repozytorium UR

Przemiany wsi w latach 1990 – 2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatów kolbuszowskiego i mieleckiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szpyt, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-06-16T09:13:25Z
dc.date.available 2017-06-16T09:13:25Z
dc.date.issued 2017-06-28
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2566
dc.description.abstract W pracy przedstawiono przemiany wsi, jakie dokonały się w wybranych gminach wiejskich w ciągu ostatnich 25 lat na płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, politycznej, kulturowej i w wymiarze przestrzennym. Podjęto też próbę wyjaśnienia i zrozumienia uwarunkowań tego rozwoju przez ukazanie opinii mieszkańców wsi o przemianach. Zbadano opinie władz lokalnych i mieszkańców z różnych zawodów (rolników, przedsiębiorców, migrantów i bezrobotnych) i wieku. Do analizy zastosowano różne teorie, przede wszystkim koncepcję zrównoważonego rozwoju, w którym najważniejsza jest harmonia między: środowiskiem, gospodarką a społeczeństwem. Stwierdzono, że badane gminy: Borowa, Cmolas, Niwiska i Wadowice Górne charakteryzuje dysharmonia, szczególnie w obszarze rozwoju społecznego, ze względu na słabość społeczeństwa obywatelskiego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest adekwatna do opisu podkarpackich gmin wiejskich. Uwarunkowania globalne, których doświadczyły w ostatnich dekadach, czyli: transformacja systemowa, integracja europejska i liberalne wzorce społeczno – kulturowe nie doprowadziły do rewolucji, lecz powolnej ewolucji rozwoju lokalnego, a w niektórych obszarach do utrwalenia norm z przeszłości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This thesis presents transformations of the village which took place in chosen rural communes within 25 last years on plains were described: economic, social, political, cultural and in the spatial dimension. At the dissertation opinions of local authorities and residents were portrayed from different disappointments (of farmers, entrepreneurs, migrants and the unemployed) and of age groups about transformations in rural communes: Borowa, Cmolas, Niwiska and Wadowice Górne. Mainly a concept was used for analysis of sustainable development, in which the harmony with the environment, the economy and the society is most important. Author stated that explored communes weren't unrolling in the stable way. Most poorly a civil society is unrolling. Concept of sustainable development isn't appropriate to the description of podkarpacki rural communes. Global conditioning which they experienced in the last decades, that is: a systemic transformation, the European integration and liberal standards didn't lead the local development to the revolution, but the slow evolution, and in some areas for strengthening norms from the past. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject socjologia pl_PL.UTF-8
dc.subject lokalny pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczność pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject sociology pl_PL.UTF-8
dc.subject local pl_PL.UTF-8
dc.subject community pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainability development pl_PL.UTF-8
dc.title Przemiany wsi w latach 1990 – 2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatów kolbuszowskiego i mieleckiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Transformations of the village in years 1990 - 2014. Sociological dissertation on the example of rural boroughs of districts kolbuszowski and mielecki. pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje