Repozytorium UR

Rola organizacji młodzieżowych w polskiej edukacji proobronnej – jaka przyszłość?

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Soler, Urszula
dc.date.accessioned 2016-11-08T08:33:59Z
dc.date.available 2016-11-08T08:33:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 48–53 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2021
dc.description.abstract Młodzieżowe organizacje proobronne stanowią coraz istotniejszy element polskiego systemu bezpieczeństwa. Poprzez swoje różnorodne działania służą polskiej edukacji proobronnej i przyczyniają się do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży. W ostatnich latach obserwować możemy coraz bardziej prężny ich rozwój i większe nimi zainteresowanie ze strony instytucji państwowych. Czy młodzieżowe organizacje proobronne będą stanowiły w przyszłości istotny element polskiego systemu bezpieczeństwa? Wszystko wskazuje na to, że tak. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Youth paramilitary organizations are an increasingly important element of Polish security system. Through its various activities serve to Polish defense education and contribute to the shaping of patriotic attitudes among young people. In recent years, we can observe more and more resilient their development and their greater interest on the part of state institutions. Will paramilitary youth organizations constitute in the future a significant element of Polish security system? Everything seems to indicate so. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject młodzież pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject proobronność pl_PL.UTF-8
dc.subject organizacje młodzieżowe pl_PL.UTF-8
dc.subject youth pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject security pl_PL.UTF-8
dc.subject self-defense pl_PL.UTF-8
dc.subject youth organizations pl_PL.UTF-8
dc.title Rola organizacji młodzieżowych w polskiej edukacji proobronnej – jaka przyszłość? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The role of youth organizations in the Polish defense education – what is the future? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.6


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje