Multimedia jako narzędzie wspomagania edukacji ekologicznej

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Dobrzańska, Małgorzata
Sobczyk, Wiktoria
Nagorniuk, Oksana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano proste i złożone media wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Przedstawiono programy promocyjne realizowane w parkach narodowych w Polsce. Przygotowano projekt multimedialnego przewodnika po Gorczańskim Parku Narodowym. Przewodnik jest przykładem połączenia technologii komputerowej z edukacją. Może być wykorzystywany w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i średnich w ramach zajęć z biologii, ekologii i edukacji ekologicznej.
This article describes simple and complex media used in the didactic process. The promotional programs implemented in the national parks in Poland were presented. A draft of multimedia guide in the Gorce National Park was proposed. The guide is an example of combination of computer technology with education. It can be used in primary, post primary and secondary schools in the course of biology, ecology and environmental education.
Opis
Publikacja zrealizowana w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482.
Słowa kluczowe
multimedia , edukacja , przewodnik , park narodowy , education , guide , national park
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 251–257