Repozytorium UR

WIEJSKIE ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE U POGÓRZAN I RZESZOWIAKÓW 1900 – 1939. ZESPOŁY Z ŁUŻNEJ, GACI, HACZOWA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krzeszowski, Grzegorz Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-01-07T07:08:56Z
dc.date.available 2016-01-07T07:08:56Z
dc.date.issued 2016-01-07
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1340
dc.description.abstract Rozprawę otwiera wstęp, który składa się z dwóch części. Pierwszą przeznaczyłem na podanie m.in.: przyczyn napisania pracy doktorskiej, chronologii (ujęcia ram czasowych), uzasadnienia (wyboru zespołów z Łużnej, Gaci, Haczowa), bazy źródłowej, metodologii badao. Drugą częśd poświęciłem na wyjaśnienie znaczenia słowa folklor, terminów z nim związanych, mających zastosowanie w mojej pracy. Niniejsza rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I (Charakterystyka Pogórzan i Rzeszowiaków) stanowi specyficzną częśd. Opisuje kulturę, obszar pod względem etnograficznym, etnicznym. Ma więc charakter wprowadzający. Aspekty widowiskowe podjętych w nim zagadnieo wykorzystałem (głównie) w drugiej części rozdziałów II (Powstanie i działalność wiejskiego zespołu ludowego w Łużnej), III (Powstanie i działalność wiejskiego zespołu ludowego w Gaci) i IV (Powstanie i działalność zespołu ludowego „Wesele haczowskie”). Rozdziały II, III, IV mają taki sam schemat narracji. W celu ułatwienia konfrontowania danych i analizowania informacji opisują proces tworzenia i działalnośd wiejskich zespołów folklorystycznych. Ich zestawienie daje możliwośd pewnego całościowego ujęcia opisanego przeze mnie zagadnienia, które umieściłem m.in. w zakooczeniu. Bibliografia stanowi ostatnią częśd mojej rozprawy doktorskiej, w której zawarłem m.in. spis źródeł archiwalnych (publicznych, prywatnych), okolicznościowych, relacje. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The introduction, which consists of two parts, opens the thesis. I devoted the first part to providing, inter alia: reasons for writing the doctoral dissertation, the sequence (the application of the time-frame), the justification (the choice of bands from Łużna, Gad, Haczów), the source base, the research methodology. I used the second part to explain the meaning of the word – folklore, the terms associated with it, being applicable in my dissertation. This thesis consists of four chapters. Chapter 1 (the characteristics of Pogórzans and Rzeszowiaks) constitutes the particular part which describes the culture, area in regard to the ethnographical, the ethnic account so it has an introducing character. I used the spectacular aspects of the issues applied in it (mainly) in the second part of chapters 2 (the formation and the activity of a rural folklore band in Łużna), 3 (the formation and the activity of the rural folkloristic band in Gad) and 4 (the formation and the activity of a folk band "Haczów Wedding"). Chapters 2, 3, 4 have the same outline of the narration. In order to facilitate the comparison of the data and the analysis of information, they describe the formation process and the activity of the rural folkloristic bands. Their juxtaposition is giving the possibility of certain comprehensive perspective of the described by me issue which I included, inter alia, in the conclusions. The bibliography constitutes the last part of my PhD dissertation in which I used the list of the archive sources (public, private), occasional, the relations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Folkloryzacja pl_PL.UTF-8
dc.subject Teatr pl_PL.UTF-8
dc.subject Strój pl_PL.UTF-8
dc.subject Folklorystyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject Wesele pl_PL.UTF-8
dc.subject The folklorization pl_PL.UTF-8
dc.subject The Theatre pl_PL.UTF-8
dc.subject The dress pl_PL.UTF-8
dc.subject Folkloristic pl_PL.UTF-8
dc.subject Wedding pl_PL.UTF-8
dc.title WIEJSKIE ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE U POGÓRZAN I RZESZOWIAKÓW 1900 – 1939. ZESPOŁY Z ŁUŻNEJ, GACI, HACZOWA pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative RURAL FOLKLORISTIC BANDS OF THE POGÓRZANS AND THE RZESZOWIAKS 1900 – 1939. BANDS FROM ŁUŻNA, GAD, HACZÓW pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje