Repozytorium UR

Remediation of pesticide contaminated soil using advanced oxidation methods.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Antos, Piotr
dc.date.accessioned 2015-11-10T09:32:34Z
dc.date.available 2015-11-10T09:32:34Z
dc.date.issued 2015-11-10
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1275
dc.description.abstract W rozprawie przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących opracowania metody oczyszczania gleby skażonej środkami ochrony roślin. Zastosowano metodę chemiczną opartą na wykorzystaniu ozonu jako utleniacza. Proces oczyszczania gleby prowadzono wykorzystując reaktor fluidalny. Zastosowanie tej techniki rozwiązało problem ograniczonej wymiany masy, ma znaczny wpływ na skuteczność procesu detoksykacji gleby z wykorzystaniem ozonu. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w skali laboratoryjnej oraz ćwierć technicznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The dissertation presents the results of research concerning the development of a method for detoxication of pesticide contaminated soil. A chemical method based on the use of ozone as an oxidant was utilized. The process of soil detoxication was carried out using a fluidized-bed reactor. Utilization of this technique solved the issue of mass transfer limitation, which has an significant impact on the effectiveness of the soil detoxication using ozone. The results of investigations carried out on a laboratory scale and on quarter technical scale were presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Gleba pl_PL.UTF-8
dc.subject pestycydy pl_PL.UTF-8
dc.subject remediacja pl_PL.UTF-8
dc.subject ozon pl_PL.UTF-8
dc.subject Soil pl_PL.UTF-8
dc.subject pesticide pl_PL.UTF-8
dc.subject remediation pl_PL.UTF-8
dc.subject ozone pl_PL.UTF-8
dc.title Remediation of pesticide contaminated soil using advanced oxidation methods. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Remediacja gleby skażonej pestycydami z wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje