Remediation of pesticide contaminated soil using advanced oxidation methods.

Abstrakt
W rozprawie przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących opracowania metody oczyszczania gleby skażonej środkami ochrony roślin. Zastosowano metodę chemiczną opartą na wykorzystaniu ozonu jako utleniacza. Proces oczyszczania gleby prowadzono wykorzystując reaktor fluidalny. Zastosowanie tej techniki rozwiązało problem ograniczonej wymiany masy, ma znaczny wpływ na skuteczność procesu detoksykacji gleby z wykorzystaniem ozonu. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w skali laboratoryjnej oraz ćwierć technicznej.
The dissertation presents the results of research concerning the development of a method for detoxication of pesticide contaminated soil. A chemical method based on the use of ozone as an oxidant was utilized. The process of soil detoxication was carried out using a fluidized-bed reactor. Utilization of this technique solved the issue of mass transfer limitation, which has an significant impact on the effectiveness of the soil detoxication using ozone. The results of investigations carried out on a laboratory scale and on quarter technical scale were presented.
Opis
Słowa kluczowe
Gleba , pestycydy , remediacja , ozon , Soil , pesticide , remediation , ozone
Cytowanie