Sprawozdania, raporty (KNH) / Reports (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 12
 • Pozycja
  Literatura polska poza Krajem. Bibliografia publikacji Pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR za lata 1965-2020
  (2021-12-29) Ożóg, Zenon
  Opracowanie prezentuje dokonania naukowe, krytyczne i edytorskie Pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa w zakresie badań nad literaturą polską poza Krajem w latach 1965-2020. Na obszerny dorobek w tym zakresie złożyły się publikacje 20 autorów, głównie z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku, Zakładu Teorii i Antropologii Literatury, Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, a także Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia oraz Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku. Bibliografia obejmuje monografie autorskie, monografie zbiorowe, artykuły naukowe, recenzje i omówienia, a także redakcje i wydania utworów pisarzy emigracyjnych, w tym wydawnictwa Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” w serii „Biblioteka Frazy”. Zestawienie zamyka wykaz rozpraw doktorskich, których tematem była literatura emigracyjna. Ogółem bibliografia zawiera 697 pozycji.
 • Pozycja
  Szpile w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Przyczynek do badań nad ich związkiem z wiekiem i płcią oraz rozważania na temat pojawienia się żelaza
  (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8 tel. 17 872 15 81, 2017-12-27) Rajpold, Wojciech
  Celem poniższego tekstu jest próba zaprezentowania zmian w rozmieszczeniu brązowych i żelaznych szpil na obszarze zajmowanym przez ludność TKŁ. Na podstawie tych zmian autor będzie się zastanawiał nad zmianami w sposobie podejścia do żelaza. Zasadniczo dokładniejsze spojrzenie na szpile może dać tu bardzo interesujące wyniki, gdyż jest to jedyny przedmiot w TKŁ który był na szerszą skalę wykonywany zarówno z brązu i jak żelaza. Stąd rozpatrzenie tego nie wątpliwie ważnego przedmiotu pod kątem archeologii osadnictwa, jak również spojrzenie na jego kulturowe uwarunkowania, może dać ciekawe informacje odnośnie zmian jakie wprowadzało pojawienie się żelaza. Do tego autor dokona tutaj podziału szpil na poszczególne podgrupy. Zastanowi się też czy nie istniał związek między typem szpili oraz jej wielkością a wiekiem i płcią osoby zmarłej. Zostaną tu więc poruszone zarówno kwestie zmian jakie wprowadzało pojawienie się żelaza jak i związek samych szpil z wiekiem oraz płcią ich użytkowników. The purpose of the text below is an attempt to present changes in the distribution of bronze and iron pins in the area occupied by the population of the Tarnobrzeg Lusatian culture. Based on these changes, an issue of iron will be investigated. Pins are the only objects in the Tarnobrzeg Lusatian culture TLC, which were made on a larger scale from both bronze and iron. Therefore, considering this issue in terms of settlement archaeology, as well as a view at its cultural conditions, it may provide interesting information about the changes introduced by the appearance of iron. In the course of the research the division of pins into individual subgroups was made and the relationship between the type of these pins together with their size in the light of age and gender of the deceased was analyzed. The article will discuss both the issues of changes that were caused by the appearance of iron, and the relationship of the pins with age and the gender of their users.
 • Pozycja
  Wyznaczniki pochówków dziecięcych w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej w świetle analiz statystycznych
  (2017-11-17) Rajpold, Wojciech;
  Referat wygłoszony podczas konferencji pt. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach która odbyła się w 16 i 17 listopada 2017 r w krośnie. W każdej społeczności człowiek manifestował swój wiek na rozmaite sposoby. Nie można wykluczyć, że i w obrządku pogrzebowym starano się to zamanifestować. Liczność znalezisk funeralnych w połączeniu z dobrym stanem rozpoznania antropologicznego daje nam możliwość wykorzystania przy poszukiwaniu tych wyznaczników szeregu analiz statystycznych. Analizy te mogą nam pomóc przy stworzeniu modelowego typu pochówku dziecięcego. Wykrycie wyznaczników grobów dorosłych i dzieci da nam także podstawy pod szersze analizy dotyczące kwestii inicjacji. Gdyż jedną z przyczyn odnajdywania przedmiotów charakterystycznych dla dorosłych w pochówkach dziecięcych byłoby przejście procesu inicjacji i traktowanie tej osoby, jako dorosłej. To może stanowić dobry przyczynek do dalszych rozważań na temat wieku biologicznego i kulturowego w społecznościach pradziejowych.
 • Pozycja
  Determinants of gender and age in graves tarnobrzeg lusatian culture in the light of statistical analysis/Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych
  (2017-05) Rajpold, Wojciech
  Detailed description of the grant project (Preludiun) adopted for funding by the Narodowe Centrum Nauki: Dec-2016/23 / N / HS3 / 00666. The research objective of the presented project is making comprehensive statistical analyses in order to check whether it is possible to discover any objects which could be considered as determinants of gender and age in the cemeteries of Tarnobrzeg Lusatian culture. The primary objective of the project is to gather comprehensive information about objects found in burial places of Tarnobrzeg Lusatian culture and to contrast it with anthropological data. Of course, apart from the objects themselves we will also be interested in their form and size. Among other, the analyses are going to be made to verify whether the size of urns was affected by the age and sex of the dead. It is also necessary to verify whether the type of urn affected also the issues we are interested in. We will also analyse the bowls which were the covers of the urns, as well as any attachments placed inside and next to urns. Other approach is required for the remaining objects made of bronze, iron, bone and glass, as in such case we will be more interested in the form of objects. Another issue to be verified is if there was a correlation between the particular objects such as that bronze objects were more frequently placed next to certain types of urns. And, of course, how it correlated with age and sex of the dead. As for the methodology, the statistical analyses are going to be used as foremost. At the beginning, we are going to examine mutual connections of characteristics with age and gender as well as interactions between all the measured characteristics. In the study we are going to use the correlation theory (Spearman factor, chi^2 test for quality characteristics and contingency factor) and tests adapted to data and showing the differentiation of quantitative characteristics (e.g. vessel dimensions) by gender and age (analysis of variance or its non-parametric equivalents, Mann-Whitney tests, Median test, Kruskal-Wallis test). Then we are going to use models of regression properly matched to the type of data (e.g. logistic regression (logit function). And we are going create algorithms enabling identification of gender and age of deceased persons on the assumption that we have information about the selected features. We are going to use quantitative (e.g. size of vessels) and qualitative (e.g. types of cinerary urns) data in analyses. Among data there will also be so called data in rangable scale (how rich the burial was, how many bronze elements were there) and binary data ( e.g. gender, occurrence of adornments). Using these methods we are going also to check if there was any relation between certain objects and the richness of burial which would indicate to us their prestigious importance. We are also going to proceed with spatial analysis of necropolises using the Quantum GIS 2.18 software, and we are going to use the statistical data analysis based on selected concentration coefficients (e.g. Lorenz coefficient). Impact of the expected results on the development of science, civilization and society The value of the project is primarily the result of a new approach to the funeral sources, which has not been implemented in the proposed form in any of the local groups of the entire Lusatian cultural circle. In this context the case study of one cultural group may have a great importance for the whole cultural province of Central Europe and a part of Western Europe. Status of knowledge of funeral materials of Tarnobrzeg Lusatian culture is so advanced, that allows for a more in-depth studies using quantitative methods (in this case, developed statistics and comparative analyses). It is to be hoped that the results achieved will allow to: 1. Developing a new direction of analysing and drawing conclusions in reference to mass funeral sources of poorly drawn formal characteristics (what characterises all urn communities). 2. Testing statistical methods on large series of historical materials, together with establishing their suitability for drawing conclusions in the field of funeral features and reconstruction of a model of social relations. 3. Establishing relevant (significant) characteristics of historical material, statistically validated, important from the point of view of sex and/or age of the dead. 4. Formulating clear conclusions regarding organization of the society in the Tarnobrzeg Lusatian culture on the basis of funeral materials of micro scale (individual sites), meso scale (neighbouring necropolises) and macro scale (set of all cemeteries).
 • Pozycja
  Prezentacja materiałów z cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i przyczynek do ich statystycznych analiz mających pomóc we wskazaniu wyznaczników wieku i płci.
  (2017-05-23) Rajpold, Wojciech; Zaręba, Lech
  Prezentacja wygłoszona 23.05.2017 na seminarium matematyczno/analitycznym na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to prezentacja materiałów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej pod kątem ich wykorzystania w analizach statystycznych mających na celu wskazanie archeologicznych wyznaczników wieku i płci. Prezentuje tu również potencjalne problemy badawcze:: kwestia gender, obrzędów przejścia, różnice regionalne i chronologiczne. Wreszcie jest tu też część wyników które już udało się osiągnąć. Przede wszystkim związek wielkości popielnicy z wiekiem. Brak przełożenia głębokości pochówku na wiek i płeć. Związek obecności brązów z wiekiem oraz związek niektórych naczyń. Oraz tym podobne zależności.