Szczątki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stanowisku 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Bobak, Dariusz
Jarosz, Paweł
Mazurek, Mirosław
Okoński, Jerzy
Szczepanek, Anita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Abstrakt
Artykuł przedstawia obiekt odkryty na osadzie z wczesnej epoki brązu (kultura mierzanowicka). W jamie nr 54 zdeponowano szczątki dzieci, zalegające na różnych poziomach. w części spągowej wyróżniono szczątki dwojga dzieci w wieku 1–1,5 roku oraz 4–5 lat; szkielety te są w znacznym stopniu rozproszone i przemieszczone. w kolejnej, czytelnej fazie użytkowania, jama została wtórnie wykorzystana jako miejsce pochówku dziecka w wieku ok. 12–15 lat, ale trudno ustalić jaki okres czasu dzieli oba zdarzenia.
The article presents feature located in the early bronze age settlement (the mierzanowice culture). In a pit no. 54 remains of children were buried in a different time, and thus they appeared at different levels. The bottom level contains the remains of two children at the age of 1–1,5 and 4–5; these skeletons are severely scattered and displaced. in the next distinguishable phase, the pit was re-used as a place of burial of a 12–15 year old child. however, it is difficult to say how much time passed between the two events.
Opis
Słowa kluczowe
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Archaeology subjects::Archaeology , Early Bronze Age , Mierzanowice culture , settlement , funeral archaeology , wczesna epoka brązu , kultura mierzanowicka , osada , archeologia funeralna
Cytowanie
Bobak, D., Jarosz, P., Mazurek, M., Okoński, J., Szczepanek, A., 2012. Szczątki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stanowisku 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?, in: Czopek, S. (Ed.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, Collectio archaeologica ressoviensis. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów, pp. 51–71.