Okołozabiegowe wartości ciśnienia tętniczego a wyniki leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej.

Abstrakt
Badanie miało na celu ocenę związku okołozabiegowych wartości ciśnienia tętniczego z wynikami leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu metodą trombektomii mechanicznej. Miało charakter retrospektywny jednoośrodkowy i obejmowało 148 kolejnych chorych leczonych tą metodą. Przenalizowano wartości ciśnienia: przed procedurą, maksymalne i minimalne w trakcie oraz po zakończeniu procedury oraz szereg parametrów krótko i długoterminowej skuteczności oraz powikłań leczenia. W ten sposób wykazano odwrotną zależność pomiędzy wartością ciśnienia przy przyjęciu a rokowaniem długoterminowym (p=0,041) oraz jego niezależny wpływ na wystąpienia obrzęku mózgu z przesunięciem układu komorowego na stronę przeciwną (skorygowany OR dla wzrostu o 10 mmHg 1,24; 95% CI 1,00-1,53; p=0,046). Zastosowanie znieczulenie ogólnego jest związane z istotnie większym prawdopodobieństwem wystąpienia ponad 40% spadku średniego ciśnienia tętniczego (skorygowany OR 11,8, 95% CI 1,5-91,0, p=0,018), a spadki te stanowią niezależny czynnik ryzyka niekorzystnego wyniku leczenia (skorygowany OR 5,52; 95% CI 1,9-16,0; p=0,002), 3-miesięcznej śmiertelności (skorygowany OR 2,35; 95% CI 1,00-5,53; p=0,049), niekorzystnych efektów krótkoterminowych (przedłużona hospitalizacja, brak wczesnej poprawy neurologicznej) oraz powikłań leczenia (objawowe ukrwotocznienie i obrzęk mózgu z przesunięciem struktur linii pośrodkowej na stronę przeciwną). Wyższe wartości końcowego skurczowego ciśnienia tętniczego (p=0,028) oraz wzrost rozkurczowego ciśnienia tętniczego >10% wartości wyjściowej (p=0,028) są związane z występowaniem powikłań terapii w postaci objawowego ukrwotocznienia ogniska niedokrwiennego.
The aim of this study is to evaluate the association of periprocedural blood pressure and their changes with mechanical thrombectomy short and long term outcome, as well as procedure complications in the settings of acute ischemic stroke. It was retrospective single-center analysis of consecutive 148 patients treated endovascularly. The studied parameters was: blood pressure at admission, maximal and minimal values during procedure, and at the end of treatment. The admission systolic blood pressure values was significantly higher among patients with unfavorable long term treatment outcome (p=0,041) and was an independent risk factor of cerebral oedema with midline shift (adjusted OR 1,17; 95% CI 1,00-1,36; p=0,043). General anesthesia was associated with significantly higher risk of over 40% decrease of mean arterial pressure (adjusted OR 11,8, 95% CI 1,5-91,0, p=0,018) with such a decrease itself being the independent risk factor of unfavorable long term treatment outcome (adjusted OR 5,52; 95% CI 1,9-16,0; p=0,002), 3-month mortality (adjusted OR 2,35; 95% CI 1,00-5,53; p=0,049), unfavorable short term outcome parameters (prolonged hospitalization, lost chances for early neurological improvement) and procedure complications (symptomatic intracranial hemorrhage, cerebral oedema with midline shift).The elevation of post-procedural systolic arterial pressure (p=0,028) and 10% increase od diastolic arterial pressure above its admission value (p=0,028) were associated with symptomatic intracranial hemorrhage occurrence.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik -Psujek - 134 s.
Słowa kluczowe
udar niedokrwienny mózgu , trombektomia mechaniczna , ciśnienia tętnicze , parametry hemodynamiczne , acute ischemic stroke , mechanical thrombectomy , blood pressure , hemodynamic parameters
Cytowanie