Principles of access to financial resources of the Three Seas Initiative countries

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Feret, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
According to the adopted title, the subject of considerations is to indicate the statutory rules regarding the acquisition of financial resources by the countries included in the area of Three Seas Initiative (TSI). Due to the adopted topic, the axiology of the Three Seas Initiative term will be clarified showing the genesis of its origin. More importantly, the article will provide information on the financing principles of projects implemented by the TSI countries. In this regard, issues related to the acquisition of EU funds will be discussed first, and then the possibility of obtaining funds from other alternative sources. The article will be provided with an observation regarding the possibilities and needs of own, dedicated financing of the TSI countries.
Zgodnie z przyjętym tytułem, przedmiotem rozważań jest wskazanie ustawowych reguł dotyczących pozyskiwania środków finansowych przez państwa wchodzące w skład obszaru Trójmorza. Z uwagi na przyjęty temat, przybliżona zostanie aksjologia terminu „Trójmorze” wraz z określeniem genezy powstania. Co ważniejsze, artykuł dostarczy informacji na temat zasad finansowania przedsięwzięć realizowanych przez kraje Trójmorza. W tym zakresie, w pierwszej kolejności zostaną omówione kwestie związane z pozyskiwaniem środków unijnych, a następnie możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych, alternatywnych źródeł. Artykuł zostanie zaopatrzony w konstatację dotycząca możliwości i potrzeb własnego, dedykowanego finansowania krajów Trójmorza.
Opis
Słowa kluczowe
Three Seas Initiative (TSI or 3SI) , public task , financing , EU programs , public-private partnerships , NGOs , companies , Trójmorze , zadanie publiczne , finansowanie , programy unijne , partnerstwo publiczno-prawne , organizacje pozarządowe , spółki
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (50) 2023, s. 5-15