Obiekty dystrybucji paliw – HRS

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kamiński, Arkadiusz
Jakóbiec, Janusz
Kulczycki, Andrzej
Pusz, Agnieszka
Szałek, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Strategia Komisji Europejskiej w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w miastach. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest dekarbonizacja gospodarki, w tym sektora transportu, który jest kluczowym dla przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach dostaw. Eksperci uważają, że wodór zero i nisko emisyjny stosowany w pojazdach elektrycznych z wodorowymi ogniwami paliwowymi jest kluczem w realizacji tego wyzwania, w transporcie osobowym i ciężkim (ang. heavy duty) obejmującym transport lądowy, morski oraz powietrzny. Jednak, żeby wodór stał się paliwem powszechnie używanym w transporcie, konieczny jest rozwój niezbędnej infrastruktury i właściwe regulacje prawne. W pracy przedstawiono genezę powstawania obiektów dystrybucji paliwa wodorowego – HRS, kluczowe aspekty jego wprowadzania na świecie, w Europie oraz w Polsce. Przeanalizowano dane koncernów zajmujących się dystrybucją tego rodzaju paliwa, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną, a jednocześnie muszą zapewnić paliwa transportowe dla odbiorców. Stwierdzono, że transformacja energetyczna oraz rodzaj stosowanych nośników energii i paliw silnikowych napędzających pojazdy samochodowe, wymagają zmiany i ewolucji obiektów dystrybucji paliw.
The European Commission's strategy to achieve climate neutrality by 2050 aims at reducing the consumption of fossil fuels and improve air quality, especially in cities. One way to achieve this goal is to decarbonize the economy, including the transport sector, which is crucial for companies in terms of global supply chains. Many experts believe that the zero emission and low emission hydrogen used in electric vehicles with hydrogen fuel cells is the key to meeting this challenge in passenger and heavy duty transport including land, sea and air transport. However, for hydrogen to become a commonly used fuel in transport, it is necessary to develop the essential infrastructure and adequate legal regulations. The paper presents the genesis of the creation of hydrogen fuel distribution facilities, and indicates the key aspects of the implementation of hydrogen fuels in the world, in Europe and in Poland. The paper also discusses the data available on the number of facilities distributing this type of fuel owned by gas and oil corporations that want to achieve climate neutrality and, at the same time, have to provide transport fuels for recipients. It was found that the energy transformation and the type of energy carriers and motor fuels used to power motor vehicles will be related to the change and evolution of fuel distribution facilities.
Opis
Słowa kluczowe
obiekty dystrybucji paliw , wodór , dekarbonizacja , zrównoważony rozwój transportu , stacja tankowania wodoru , HRS , tankowanie pojazdów , fuel distribution facilities , environmental impact , new trends , feeling station of the future
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 2 (2022), s. 21-32