Aspekty polityczne i gospodarcze w działalności dyplomatycznej Leona Orłowskiego

Abstrakt
Prezentowana dysertacja doktorska przedstawia biografię Leona Orłowskiego, dyplomaty, pracującego w polskiej służbie zagranicznej, niemalże w całym okresie II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów politycznych i gospodarczych w jego działalności dyplomatycznej. Ukoronowaniem kariery Orłowskiego było stanowisko posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego na Węgrzech, które piastował w latach 1936-1940. Z punktu widzenia działalności dyplomatycznej, okres ten był najważniejszy w jego karierze zawodowej. Wcześniej Orłowski był urzędnikiem w Konsulacie RP w Nowym Jorku, następnie sekretarzem Poselstwa RP w Waszyngtonie, kierownikiem referatów w centrali MSZ w Warszawie oraz sekretarzem Ambasady RP w Londynie. Po zakończeniu swojej misji w Budapeszcie nie powrócił już do czynnej służby dyplomatycznej. W 1941 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie się osiedlił i mieszkał przez ponad 35 lat. W USA działał w różnych organizacjach polonijnych, pracował dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radia Wolna Europa, a przede wszystkim poświęcił się pisaniu artykułów i książek, głównie o tematyce historycznej. Ramy chronologiczne pracy odpowiadają latom życia Leona Orłowskiego (1891-1976), a poszczególne okresy jego życia zostały potraktowane w sposób równorzędny. Orłowski to doskonały przykład dyplomaty z tzw. drugiego szeregu. Bardziej urzędnika niż polityka, który karierę budował nie na znajomościach i układach personalnych, ale przede wszystkim na wiedzy i umiejętnościach. Był wysoko oceniany nie tylko przez swoich bezpośrednich przełożonych.
This doctoral dissertation presents the biography of Leon Orłowski, a diplomat in Polish foreign service, practically throughout the entire Second Polish Republic period, with particular emphasis on political and economic aspects of his diplomatic activity. The crowning point of Orłowski’s career was the position of Extraordinary Envoy and Minister Plenipotentiary in Hungary in 1936-1940. That period was most important for his career from the perspective of diplomatic activity. Before that, Orłowski was an official in Poland’s Consular Office in New York, then Secretary of Polish Embassy in Washington, Head of Section in Foreign Ministry in Warsaw and Secretary of Polish Embassy in London. After completing his mission in Budapest, he never returned to active diplomatic service. In 1941 he emigrated to USA, where he settled down and lived for over 35 years. In USA he was active in a number of Polonia (Polish diaspora) organizations and worked for the United Nations and Radio Free Europe. However, first and foremost he devoted his time to writing articles and books, mostly on history . This dissertation is organized chronologically, following the years of Leon Orłowski’s life (1891-1976). Orłowski is an excellent example of a so-called “second row” diplomat – an official rather than a politician, someone, whose career was built first and foremost on knowledge and skills. He was valued highly, not only by his direct superiors, but also by the representatives of foreign countries. This dissertation attempts to answer a number of questions pertaining not only to the person of Orłowski, but also Polish diplomatic service, especially career paths of employees of the Foreign Ministry.
Opis
Słowa kluczowe
Dyplomacja , II Rzeczpospolita , Budapeszt , emigracja , Diplomacy , Poland , Budapest , Hungary , immigration
Cytowanie