Wykorzystywanie Internetu przez dzieci i młodzież – pozytywne i praktyczne aspekty oraz zagrożenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kłak, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Internet jest narzędziem, które umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się wiedzy i informacji, co ma ogromny wpływ na rozwój osoby i społeczeństwa. Ma szczególnie znaczący wpływ na młode pokolenie, które chętnie korzysta z jego dobrodziejstw w celach rozrywkowych, komunikacyjnych czy informacyjnych. Rosnącą rolę odgrywa tutaj telefon komórkowy, który umożliwia ciągły, mobilny dostęp do sieci. Skutki wykorzystywania Internetu w życiu codziennym mogą być pozytywne (np. zdobywanie wiedzy), ale także negatywne (jak np. uzależnienia). Badania wskazują na to, że czas poświęcany na aktywność w sieci przez młodych ciągle wzrasta. Wzbudza to niepokój wśród rodziców i opiekunów. Wykorzystywanie Internetu przez dzieci i młodzież jest tematem ciągle aktualnym i ważnym, który wymaga ciągłej uwagi oraz kontynuacji badań, a także edukacji użytkowników, rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowego korzystania z sieci.
The Internet is a tool that enables knowledge and information to spread rapidly, which has a huge impact on the development of person and society. It has a particularly significant impact on the young generation that eagerly use its benefits for the entertainment, communication and information purposes. A mobile phone plays an increasing role here, as it enables continuous, mobile access to the network. However, the effects of using the Internet in everyday life can be positive (e.g. learning) but also negative (e.g. addictions). Research shows that the time spent by young people online is constantly increasing. This causes concern among parents and carers. The use of the Internet by children and adolescents is a current and important topic, that requires constant attention and continuation of research, as well as education of users, parents and teachers on the proper use of the Internet.
Opis
Słowa kluczowe
Internet , dzieci , młodzież , korzyści , zagrożenia , the Internet , children , adolescent , benefits , threats
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 193–203