Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Baron-Polańczyk, Eunika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozwój wytworów techniki, technologiczny postęp odnajdujący swoje odbicie w ewoluujących ideach i tworzących się teoriach o formowaniu wiedzy. Zwraca uwagę na główne tezy budowania wiedzy w kontekście uwarunkowań wykorzystania sieci z jej różnymi węzłami i połączeniami. Uwzględniając społeczną potrzebę edukacyjnego zagospodarowania środowiska sieciowego i narzędzi ICT, wskazuje na problemy uczenia się, które jest przechowywane i przekształcane przez technologię.
The article presents the development of technological products, technological progress which finds its reflection in Evolving ideas and the emerging theories of knowledge formation. Draws attention to the main thesis of knowledge building in the context of the conditions of use of the Network with its different nodes and connections. Taking into account the social need for educational development of network environment and ICT methods and tools indicates the problems of learning that is stored and transformed by technology.
Opis
Słowa kluczowe
wytwory techniki , ICT (technologia informacyjno-komunikacyjna) , budowanie wiedzy , środowisko sieciowe , products of technology , ICT (Information and Communications Technology) , knowledge building , network environment
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 303–308