Wiedza rynkowa w strategiach rozwoju lokalnego obszarów słabo rozwiniętych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kobus, Przemysław
Zrobek, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój lokalny uzależniony jest zarówno od indywidualnych przedsięwzięć mieszkańców, jak i aktywności podejmowanej przez różne ich grupy. Samorząd, który chce wspierać rozwój, musi więc tak określać wspólne dla całej społeczności cele i sposoby ich osiągania, aby były one powszechnie akceptowane oraz zachęcały jednostki i grupy do włączenia się w ich realizację. Stąd waga przygotowywania przez samorządy słabo rozwiniętych gmin strategii rozwoju uwzględniających rzetelną wiedzę o stanie i kierunkach rozwoju oczekiwań i preferencji najistotniejszych podmiotów rynkowych. Rzutują one na prawidłowe sformułowanie zadań strategicznych. Koniecznością jest opracowanie strategii uwzględniającej wiedzę o oczekiwaniach, preferencjach i zamiarach mieszkańców i podmiotów działających na terenie danej jednostki samorządowej. Umożliwi to podjęcie skutecznych i efektywnych działań na rzecz rozwoju lokalnego. W przypadku słabo rozwiniętych jednostek samorządu terytorialnego, strategie rozwoju okazują się jednak być oparte na niewystarczającej wiedzy rynkowej. Diagnoza aktualnego stanu wiedzy o podmiotach, zawarta w strategiach rozwoju objętych badaniem gmin, ukazuje jej niepełność, fragmentaryczność, a nawet pomijanie pewnych grup zagadnień. Zmniejsza to znacznie szanse podejmowania korzystnych decyzji, zwłaszcza, że poczynione spostrzeżenia dotyczą w przeważającej mierze najistotniejszych podmiotów gminy – mieszkańców i przedsiębiorców. Niedostateczna znajomość podmiotów kluczowych dla rozwoju lokalnego wpływa bowiem ujemnie na ustalenie prawidłowych priorytetów. W efekcie takich ograniczeń wiedza w zbyt małym stopniu stanowi podstawę informacyjną dla działań przyjmowanych w strategiach. Taki stan wiedzy rynkowej w znacznym stopniu może rzutować na utrwalenie bądź nawet spotęgowanie lokalnych problemów terenów charakteryzujących się niską atrakcyjnością warunków egzystencji.
Local development depends both on individual projects of inhabitants and activity undertaken by various groups of them. Local government, that wants to support development, needs to determine common purposes and means of achieving them to the whole community, so that they are widely accepted and encourage individuals and groups to get involved in implementation. Hence the importance of preparation by governments of underdeveloped communities development strategy including reliable information on the status and development of expectations and preferences of the most important operators. They affect the proper definition of strategic tasks. It is necessary to develop strategy that includes the knowledge about expectations, preferences and intentions of residents and subjects operating in local government. It will allow to take efficient and effective actions for local development. In case of underdeveloped local governments, development strategies appear to be based on insufficient market knowledge. Diagnosis of current state of knowledge about operators, that is contained in development strategies of examined communities, shows its incompleteness, fragmentation, and even skipping some issues. This greatly reduces chances of making favorable decisions, especially that performed observations concern the most important entities of the community – residents and enterprises. Insufficient knowledge of crucial entities for local development has a negative influence on determining correct priorities. As a result of such restrictions, knowledge is an insufficient information al basis for actions taken in strategies. Such state of market knowledge can greatly affect the consolidation or even intensification of local problems of areas characterized by low attractiveness of living conditions.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój lokalny , wiedza rynkowa , strategia rozwoju , marketing terytorialny , local development , market knowledge , development strategy , territorial marketing
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 392–409