Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Inglot-Brzęk, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Brak komputera i dostępu do sieci stanowi podstawowy czynnik służący do określenia podziałów cyfrowych. Kiedy towarzyszy temu przekonanie, że dostęp do technologii informatycznych jest zbędny, powstaje zjawisko wykluczenia cyfrowego, które jednocześnie wiąże się z brakiem umiejętnego wykorzystania możliwości stwarzanych przez Internet. W Polsce wykluczenie cyfrowe dotyka głównie ludzi starszych, mieszkańców małych miast i wsi, osób z tzw. ściany wschodniej. Z badań wynika, że następuje „sprzężenie” czynników wskazujących na wykluczenie cyfrowe z tradycyjnymi czynnikami wykluczenia społecznego, takimi jak: wykształcenie, dochód, zagrożenie bezrobociem, zagrożenie ubóstwem. I choć sam dostęp do Internetu nie zabezpiecza przed wykluczeniem, to można uznać, że jest jednym z wielu czynników określających to zjawisko w Polsce.
The lack of computer and Internet access is one of the main factor determining digital divisions. When this process is accompanied by the conviction that the access to information technologies is redundant, it all together leads to digital exclusion, empowered by the lack of the ability to use the possibilities given within Internet. The digital exclusion relates to older people, citizens of small towns and villages, the inhabitants of so called Eastern Wall. The scientific researches show that there is a connection between digital exclusion and more traditional factors of social exclusion, e.g. education, income, unemployment or poverty. However, the Web access itself is not a prevention from exclusion, it may be one of few factors describing this phenomenon in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 374–385