Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska narkomanii (Socjologiczne studium młodzieży Podkarpacia)

Abstrakt
„Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska narkomanii (Socjologiczne studium młodzieży Podkarpacia)” to dysertacja, której celem jest identyfikacja aktualnych przyczyn sięgania przez młodzież po środki o potencjale narkotykowym. Dane empiryczne zebrano stosując triangulację metod badawczych składającą się z analizy danych zastanych (analiza raportów narkotykowych), badań jakościowych (analiza 20 wywiadów zebranych od narkomanów) i badań ilościowych (analiza kwestionariuszy zebranych od 2273 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wyniki ustalone w ramach wykorzystanych metod badawczych są względem siebie komplementarne i pozwalają określić uwarunkowania zjawiska narkomanii wśród młodzieży województwa podkarpackiego. Swoje kontakty z narkotykami potwierdziło 31% respondentów. Ustalono, że dynamika zjawiska narkomanii ma swoje podłoże w uwarunkowaniach rodzinnych (m.in. niedostateczne relacje z rodzicami), środowiskowych (m.in. obcowanie z zażywającymi narkotyki, społecznych (m.in. dostępność narkotyków) i kulturowych (m.in. liberalizacja stosunku do narkotyków). Zaprezentowany w niniejszej dysertacji materiał badawczy może zostać wykorzystany do przygotowania strategii profilaktycznych wśród młodzieży. Może on również stanowić bazę wyjściową do dalszych badań tego zjawiska.
The aim of the present dissertation is to identify the current reasons why the youth begin to use potential drugs. The empirical data were collected using a triangulation of research methods consisting of the analysis of existing data (the analysis of reports on drug use), qualitative research (the analysis of 20 surveys collected from drug addicts) and quantitative research (the analysis of questionnaires from 2273 secondary school students). The results established by these methods are complementary and allow to specify determinants of drug addiction among the young people in Podkarpacie Province. The drug use was admitted by 31 percent of the respondents. It has been established that the dynamics of the drug addiction phenomenon is conditioned by family factors (including poor relationships with parents), environmental factors (including associating with drug users), social factors (including drug availability) and cultural ones (including the liberalisation of attitudes towards drugs). The research material presented in this thesis can be used to prepare preventive strategies for the youth. It may also be the starting point for the further study of this phenomenon.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież , środki psychoaktywne , przyczyny narkomanii , youth , narcotic drugs , causes of drug addiction
Cytowanie