Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Surówka, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematyka artykułu związana jest z zagadnieniem konkurencyjności regionów, które w ostatnim okresie stanowi jeden z bardziej istotnych obszarów badawczych w ramach nauk o ekonomii. Artykuł podzielony został na dwie części. W pierwszej zaprezentowano przegląd (ewidencję) definicji konkurencyjności regionów, w drugiej natomiast przedstawiono wyniki uzyskane z badań własnych nad konkurencyjnością województw Polski Wschodniej (podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie) na tle regionów Unii Europejskiej (poziom NUTS2). W przeprowadzonym badaniu zaproponowany został odmienny sposób pomiaru analizowanego zjawiska konkurencyjności województw Polski. Wstępnie wytypowano do badania zestaw cech, który następnie podzielony został na sześć komponentów. Dla poszczególnych komponentów wyznaczone zostały syntetyczne wskaźniki (cząstkowe), które pomocne były przy obliczeniu całościowego wskaźnika konkurencyjności województw Polski. Badanie przeprowadzone zostało w sposób dynamiczny (dla każdego roku przyjętego okresu badawczego). Z uwagi na brak kompletnej i wiarygodnej bazy danych, jako okres badawczy przyjęto lata 2006–2009. Następnie zweryfikowana została zgodność pozycji zajmowanych przez województwa Polski w skonstruowanych w badanym okresie rankingach. Do realizacji tego celu wykorzystano test Kendalla (współczynnik zgodności W Kendalla). Wszystkie obliczenia wykonane zostały w programach Statistica PL. i PQStat Software. Przy interpretacji wyników szczególna uwaga skupiona została na województwach Polski Wschodniej z uwagi na założony cel opracowania. Badania prowadzone w tej części Polski mają szczególne znaczenie z uwagi na to, że jak powszechnie wiadomo charakteryzuje się ona niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz niską konkurencyjnością.
The subject of the article is related to the issue of the competitiveness of the regions, which in recent years is one of the most important research areas within science of economics. The article is divided into two parts. The first provides an overview (records) of the definition of regional competitiveness, while the second part presents the results obtained from own studies on the competitiveness of Polish eastern provinces (podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie and lubelskie regions) against the regions of the European Union (NUTS 2 level). Our study proposed a different way of measuring the analysed phenomena of the competitiveness of Polish regions. First, the set of characteristics was pre-selected, which was then divided into six components. For each component there were determined synthetic (partial) indicators, which were helpful in calculating the overall competitiveness index for Polish provinces. The study was performed in a dynamic manner (for each year of approved research period). Due to the lack of a complete and reliable database, the years 2006–2009 were adopted as a period of research. Then the compliance of positions occupied by the Polish province in rankings constructed during this period was verified. To achieve this objective Kendall test (Kendall's coefficient of conformity) was used. All calculations were made in Statistica Pl and PQStat Software programs. When interpreting the results, particular attention was paid to the Polish eastern provinces due to the objective of the research. Research conducted in this part of Poland is of particular importance because, as it is well known, it is characterised by a low level of socio-economic development and low competitiveness.
Opis
Słowa kluczowe
konkurencyjność regionów , Polska Wschodnia , metody ilościowe , Competitiveness of region , Eastern Poland , quantitative methods
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 394–407