Odpowiedzialność społeczna jako wyzwanie dla polityki miejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Cwynar, Katarzyna M.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące założeń miasta społecznie odpowiedzialnego. Autorka, odwołując się do wybranych koncepcji kształtowania miast, wskazuje na rodzaje i funkcje miast w kulturze europejskiej. Podkreśla jednocześnie władztwo polityczne i ekonomiczne w kształtowaniu miast. Tym samym ukazuje wykluczenie mieszkańców miast w podejmowaniu decyzji dotyczących fundowania i rozwoju miasta, w ramach którego funkcjonują. Autorka formułuje tezę o konieczności przyjęcia zasady odpowiedzialności społecznej za dobrostan mieszkańców jako zasady regulatywnej polityki miejskiej. Swoje stanowisko argumentuje potrzebą uwzględniania różnorodnych interesów społecznych. Kształtowanie miasta społecznie odpowiedzialnego upatruje w koordynacji interesów realizowanych przez podmioty zarówno sektora publicznego, prywatnego, jak i pozarządowego oraz samych obywateli. Urzeczywistnienie wskazanych przesłanek, autorka warunkuje doskonaleniem moralnym poszczególnych jednostek i doskonaleniem prawa stanowionego.
The subject of this article is a consideration of the assumptions of a socially responsible city. The author, referring to selected concepts of shaping cities, points to the types and functions of cities in European culture. She also emphasises political and economic power in shaping cities. Thus, the author shows the exclusion of city dwellers in decisions concerning the foundation and development of the city within which they function. The author formulates a thesis on the necessity of adopting the principle of social responsibility for the well-being of residents as a regulative principle of urban policy. She argues her position with the need to take into account diverse social interests. She sees the shaping of a socially responsible city as a coordination of interests pursued by entities from the public, private and non-governmental sectors, as well as citizens themselves. The realisation of the indicated premises is conditioned by the author on the moral improvement of individuals and the improvement of state law.
Opis
Słowa kluczowe
partycypacja , polityka miejska , miasto społecznie odpowiedzialne , dobrostan mieszkańców , participation , urban policy , the social responsibility of city , well-being of residents
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 156-168