Kompetencje społeczne i poczucie własnej skuteczności jako predyktory poczucia szczęścia u nauczycieli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wołpiuk-Ochocińska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Szczęście jest istotnym wymiarem funkcjonowania człowieka, a tym samym odgrywa znaczącą rolę także w pracy nauczyciela. Badania wskazują, że szczęśliwi nauczyciele oddziałują na poziom szczęścia swych uczniów, a w konsekwencji na ich osiągnięcia (Bakker, 2005). Celem artykułu było znalezienie uwarunkowań poziomu szczęścia i jego związku z kompetencjami społecznymi i poczuciem własnej skuteczności. Przebadano nauczycieli podkarpackich szkół następującymi narzędziami: Oksfordzkim Kwestionariuszem Szczęścia Argyle’a i Hillsa, PROKOS Matczak i Martowskiej oraz Skalą GSES Schwarzera i Jerusalema. Analiza wyników wskazała na pozytywny istotny związek pomiędzy kompetencjami społecznymi a poziomem szczęścia u nauczycieli przy uwzględnieniu mediacyjnej roli poczucia własnej skuteczności pomiędzy wspomnianymi zmiennymi.
Happiness is an important dimension of human functioning, and thus plays a significant role in the work of the teacher. Research indicates that happy teachers affect the level of happiness of their students and, consequently, their achievement (Bakker, 2005). The aim of the article was to find conditions for the level of happiness and its relation to social competences and general self-efficacy. Teachers from Podkarpackie were examined with the following tools: Oxford Happiness Questionnaire by Argyle and Hills, PROKOS by Matczak and Martowska and GSES Scale by Schwarzer and Jerusalem. The analysis of the results indicated a positive, significant relation between social competences and the level of happiness, and the mediating role of self-efficacy among these variables.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje społeczne , poczucie własnej skuteczności , poziom szczęścia , nauczyciele , social skills , social competencies , self-efficacy , happiness , teachers
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 372–378