DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W LATACH 1999 – 2016

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-04-30
Autorzy
Baracz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Przedmiotem prezentowanej pracy jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puławskim w latach 1999 – 2016. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w powiecie puławskim nie było dotychczas przedmiotem opracowań naukowych, ani żadnych innych publikacji. Dla celów niniejszej pracy analizie poddano akty prawne (ustawy, rozporządzenia, uchwały) dotyczące badanego obszaru, sprawozdania, raporty, diagnozy prowadzone w PCDZN w Puławach, materiały obrazowe (zdjęcia). Wielu informacji dostarczyły publikacje OKE, GUS oraz materiały znajdujące się w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach. Jednak najważniejsze okazały się materiały źródłowe pochodzące z archiwów PCDZN. Celem teoretycznym badań była prezentacja sytemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiecie puławskim w latach 1999 - 2016. Zamierzeniem badawczym było rozpoznanie i opis uwarunkowań istniejącego systemu na określonym obszarze w aspekcie historycznym, terytorialnym, oświatowym. Celem praktycznym prowadzonych badań było określenie obszarów w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie puławskim wymagających zmiany lub poprawy. Metodą badawczą przyjętą w niniejszej pracy była monografia pedagogiczna uzupełniona metodą sondażu diagnostycznego.
The aim of presented work is professional development of upper secondary school teachers in Puławy county in the years 1999 - 2016. Professional training of teachers in the Puławy county has not been the subject of any scientific studies or any other publications so far. For the purposes of this study, the analysis covered legal acts (laws, regulations, resolutions) relating to the studied area, statements, reports, diagnosis carried out at PCDZN in Puławy, photo materials. Great amount of information was provided by the publications of OKE (Regional Examination Commission), the GUS (Central Statistical Office) and materials at the Education Department of the District Authority Office in Puławy. However, the source materials from the archives of PCDZN turned out to be the most important.The subject of professional development of teachers as a whole allows us to identify an important dimension of education system performance. The aim of the research was to recognize and characterize existing conditions of the system for defined area in the aspects of history, territory and education. The aim of practical study was to identify the areas which require change or improvement in the field of teacher development in Puławy county. The test method adopted in this study was pedagogical monography supplemented with method diagnostic survey.
Opis
Promotor: dr hab. Edmund Juśko, prof. UR - 434 s.
Słowa kluczowe
rozwój zawodowy nauczyciela , doskonalenie , kształcenie , teacher's professional development , improvement , education
Cytowanie