Dynamika sezonowa zgrupowań gryzoni występujących na powierzchniach o odmiennej presji urbanizacyjnej, w centrum i na peryferiach miasta Rzeszowa

Abstrakt
Celem pracy było poznanie zgrupowań gryzoni z dwóch powierzchni: w centrum i na peryferiach Rzeszowa. Badania prowadzano od marca 2010 r. do grudnia 2012 r. metodą CMR. Na powierzchni peryferyjnej złowiono osobniki Apodemus agrarius, A. flavicollis, Microtus arvalis i Micromys minutus, na śródmiejskiej A. agrarius, A. sylvaticus, M. arvalis, M. minutus i Mus musculus. Skład gatunkowy zgrupowania gryzoni podczas kolejnych sezonów był stabilny tylko na powierzchni peryferyjnej. Tylko tam przeciętne dla sezonów badawczych wartości wskaźnika różnorodności gatunkowej H’, nie wykazały istotnego zróżnicowania między sezonami. Gatunkiem dominującym w obydwu zgrupowaniach był Apodemus agrarius. Przeciętne dla sezonu zagęszczenia obydwu lokalnych populacji A. agrarius nie różniły się istotnie między powierzchniami. Struktura płci populacji na powierzchni peryferyjnej była podobna w kolejnych sezonach badawczych, natomiast na śródmiejskiej wykazała istotne zróżnicowanie między sezonami. Przeciętna masy ciała osobników A. agrarius w trakcie większości miesięcy była większa na powierzchni śródmiejskiej. Przeciętna długość pobytu osobników na dwóch powierzchniach nie różniła się istotnie. Struktura wieku osobników krótko przebywających okazała się istotnie zróżnicowana między populacjami. Nie stwierdzono istotnych różnic intensywności wymiany osobników turnover na badanych powierzchniach.
The aim of the study was to compare rodent community composition inhabiting two study sites: in the city center and on peripheries. The study was conducted between March 2010 and December 2012 using CMR method. On the peripheral site individuals of Apodemus agrarius, A. flavicollis, Microtus arvalis and Micromys minutus were caught and A. agrarius, A. sylvaticus, M. arvalis, M. minutus and Mus musculus on the second study site. The species composition of rodent community was consistent between consecutive seasons only on peripheral site and the H’ index was similar between seasons there. In both populations Apodemus agrarius was the dominant species and the average seasonal densities of this species were comparable. Sex ratio did not differ between seasons in peripheral population, but showed variation in the population from the city center. The average body mass of A. agrarius in most of the studied months was higher in mice from the center site. The average time of residence of individuals was similar in both study sites. The age structure of transient individuals significantly differed between both populations. No differences in turnover rates were found.
Opis
Słowa kluczowe
synurbizacja gryzoni , Apodemus agrarius , zgrupowania gryzoni , presja urbanizacyjna , rodent synurbization , rodent communities , anthropogenic pressure
Cytowanie