Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) w województwie lubelskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Leśnik, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to nowy model gospodarki odpowiadający na wyzwania integracji i globalizacji. Charakteryzuje ją wykorzystanie wiedzy i informacji do tworzenia innowacji technologicznych dzięki istnieniu społeczeństwa informacyjnego oraz wsparciu instytucji rządowych w rozwój edukacji, badań i przedsiębiorczości. Działania związane z rozwojem/rozkwitem wiedzy można rozpatrywać z perspektywy mikroekonomicznej (małe i średnie przedsiębiorstwa), makroekonomicznej (tzw. wysokie technologie) oraz mezoekonomicznej (instytucje i urzędy szczebla samorządowego). Na efektywne tworzenie GOW w Polsce wpływ ma rozwój siedmiu elementów: przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, polityka proinnowacyjna, rynek kapitałowy, rynek pracy, system edukacyjny, polityka naukowa i zarządzanie wiedzą oraz regiony i polityka regionalna. W tej ostatniej najważniejsze jest budowanie Regionalnych Systemów Innowacji, które niekoniecznie nakierowane są na GOW, choć na tym poziomie byłoby to najwłaściwsze i najefektywniejsze. Celem artykułu jest analiza wpływu polityki regionalnej na wzrost konkurencyjności regionu lubelskiego w odniesieniu do aspektów związanych z gospodarką opartą na wiedzy w oparciu analizę Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020.
Knowledge-based economy (KBE) is a new model of economy responding to the challenges of integration and globalization. It is characterized by the use of knowledge and information to create technological innovations thanks to information society and government support in the development of education, research and entrepreneurship. Activities related with the development of the knowledge can be viewed from the perspective of microeconomics (small and medium-sized enterprises), macroeconomics (so-called high-tech) and mezoeconomics (institutions and local government offices). The effective creation of knowledge-based economy in Poland is influenced by the development of seven elements: enterprises based on knowledge, innovation-oriented policy, capital market, labor market, education system, scientific policy and knowledge management, the regions and regional policy. In last of those the most important is to build Regional Innovation Systems (RIS), which is not necessarily geared toward knowledge-based economy, although at this level it would be the most appropriate and most effective. This article aims to analyze the impact of the regional policy to increase competitiveness of the Lublin region in relation to aspects of the knowledge-based economy according to an analysis of the Lublin Regional Development Strategy for the years 2006–2020.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 85–97