Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji o środowisku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Olszewski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opis
Rozdział w monografii pt. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką autorstwa dr hab. Jana Olszewskiego, prof. UR. zatytułowany "Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji o środowisku". Artykuł poświęcony jest przeglądowi obowiązków informacyjnych, jakie realizują wyspecjali- zowane organa publiczne związane z ochroną środowiska. Prawodawca unijny, aby uspołecznić pro- cesy decyzyjne już od wielu lat kreuje różnorodne formy przekazywania informacji dla społeczeń- stwa. Szczególny nacisk położono w tego typu procesach informacyjnych na czytelne i przejrzyste dla przeciętnego odbiorcy kwestie środowiskowe. Prawo polskie związane z ochroną środowiska z dużym oporem i stosunkowo nieefektywnie wdraża te regulacje. Autor w niniejszej publikacji pokazuje kilka form bardziej udanych przepisów, w których opracowano strategię aktywnego in- formowania. W ramach przeglądu ważniejszych regulacji autor charakteryzuje organa informujące, ważniejsze tematy tam podawane, następnie ukazuje także kilka reform usprawniających ten proces i ostatecznie wylicza też kilka usterek, jakie nadal blokują te procedury. Co istotne, we wnioskach końcowych zawarto też sugestie dalszych korekt, które tę złożoną materię w pełni wdrożą do pol- skiego systemu prawnego.
Słowa kluczowe
Prawo , Prawo ochrony środowiska
Cytowanie