Wpływ Krajowych Ram Kwalifikacji na system e-learningowy uczelni wyższej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wójcik, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji wpłynęło na różne aspekty funkcjonowania uczelni wyższych, w tym proces kształcenia na odległość. W artykule omówiony został wpływ tych regulacji na tworzenie zawartości kursów online, prowadzenie zajęć za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz zarządzanie procesem zdalnego nauczania. Przedstawiono również sposób uwzględnienia Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie LCMS Blackboard z wykorzystaniem obiektów wiedzy.
Implementation of the National Qualifications Framework influenced on different aspects of functioning of universities including distance learning process. In the article an influence of this regulation on creation of content of online courses, teaching through the e-learning platform and management of remote teaching process were described. The way of consideration of the National Qualifications Framework on the LCMS Blackboard platform with usage of knowledge objects was also presented.
Opis
Słowa kluczowe
KRK , cele i efekty kształcenia , obiekty wiedzy , platforma e-learningowa , metadane , NQF , education effects and objectives , knowledge objects , e-learning platform , metadata
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 299–306