Między mocarstwowością a peryferyjnością. Międzynarodowa pozycja Polski w XXI wieku w narodowej i konserwatywnej refleksji politycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Sanecka-Tyczyńska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem poznawczym artykułu jest analiza dwóch nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej (narodowego i konserwatywnego) w perspektywie systemowej i problemowej przez pryzmat pożądanej pozycji międzynarodowej Polski w XXI w. Analizie poddano myśl polityczną partii politycznych − Ligi Polskich Rodzin (nurt narodowy) oraz Prawa i Sprawiedliwości (nurt konserwatywny) w dwóch jej wymiarach. Po pierwsze − w wymiarze ideologicznym, obejmującym poglądy polityczne o największym stopniu uogólnienia. Po drugie – w wymiarze programowym, który należy rozumieć jako zestaw konkretnych propozycji politycznych, koncepcji pożądanego ładu międzynarodowego i miejsca w nim Polski. Realizacji celu badawczego służyły odpowiedzi na postawione pytania badawcze: W jaki sposób LPR i PiS definiowały i opisywały ład międzynarodowy? Na jakich podstawach aksjologicznych chciano opierać proces kształtowania pozycji międzynarodowej Polski? Jakie role międzynarodowe przypisywali Polsce politycy obu badanych partii?
The research objective of this paper is to analyse trends in contemporary nationalist and conservative political thought from the system and problem-based perspectives through the lens of Poland's international status in the 21st century. The subject of the analysis is the political thought of two parties − the League of Polish Families (representing the nationalist trend) and Law and Justice (the conservative trend) in two dimensions. First − in the ideological dimension, covering political views with the greatest degree of generalisation. Second − in the programme dimension, understood as a set of specific political proposals, creating concepts and defining the conditions for their fulfilment in the future. The research objective was contingent on the following research questions: How did the League of Polish Families and the Law and Justice Party define and describe international order? What values were assigned key roles in shaping Poland's international position? What international roles were assigned to Poland?
Opis
Słowa kluczowe
ład międzynarodowy , Liga Polskich Rodzin , Prawo i Sprawiedliwość , myśl polityczna , realizm polityczny , international order , Law and Justice , League of Polish Families , political thought , political realism
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(19)/2021, s. 110–128