Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Dobija, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Punktem wyjścia dla rozważań przedstawionych w artykule jest stwierdzenie, iż gospodarka to gra o sumie niezerowej. W tych warunkach możliwy jest rozwój systemu ekonomicznego. Aby przebiegał on sprawnie, nierówności społeczne muszą przybierać rozmiary godziwe, o czym świadczą zarówno wyniki badań ekonomicznych, jak i fakty historyczne. Dalej autor przybliża model kapitału w postaci matematycznej formuły procentu składanego. Wskazuje na zasady termodynamiki, jako koncepcje przydatne w wyjaśnieniu struktury stopy procentowej, a w ślad za tym innych kwestii ekonomicznych. Na gruncie tych koncepcji znajduje swoje uzasadnienie np. rozmiar płacy godziwej, jako gwarantującej zachowanie kapitału ludzkiego. Następnie autor formułuje nieparametryczną, analityczną funkcję produkcji, wyjaśniającą rolę zmiennych, w szczególności jakości zarządzania i stopnia opłacenia pracy, w procesie pomnażania kapitału. Wskazuje równieą na warunki, jakie muszą być spełnione, aby realizować potencjalne korzyści wynikające z formuły procentu składanego.
The key point of departure for this article is the statement that economy is a non-zero sum game. Hence, in such conditions the economic system is happened to develop. On supporting the development process, the social inequalities should be fair which is confirmed by economic findings and historical facts. The author presents the model of capital using mathematics method of compound percentage. He identifies the techo-dynamics rules as a useful concept of explaining the structure of interest rate which is followed by other economic aspects. Drawing upon these concepts, the fair salary rate as a motivational tool for holding human capital is determined. The last but not the least, the author formulates non-parametric, analytic production function, which explains the role of its variables such as quality management and the way of fixing the salary rate pay scale in order to increase capital. He points out the requirements that the compound percentage needs to meet in order to benefit from this mathematic formula.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 199-210