Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (część I: Perspektywa teoretyczna)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Zybertowicz, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem politycznych uwarunkowań procesów modernizacyjnych i spójnego rozwoju społecznego. Autor stawia tezę, że bariery natury politycznej, ujęte przez pryzmat ekonomicznej kategorii pogoni za rentą (w tym kontekście określane terminem polityczna pogoń za rentą – PPR) stanowią istotne ograniczenie zarówno dla efektywnej modernizacji, jak i budowania spójności społecznej. Rozbudowana PPR, stając się nieformalną instytucją, istotnie podnosi koszty transakcyjne wprowadzania pożądanych reform, obniżając tym samym skłonność polityków do podejmowania decyzji odpowiadającym aktualnym wyzwaniom rozwojowym. Realizowana w tych warunkach polityka społeczno-gospodarcza rozwiązuje problemy modernizacyjne jedynie w sposób selektywny. Polityka taka, obciążając kosztami reform jedynie wybrane grupy społeczne i regiony, nie sprzyja spójności społecznej. Artykuł ma charakter teoretyczny i jego celem jest wyjaśnienie istoty używanych pojęć, w szczególności pogoni za rentą, kosztów transakcyjnych, modernizacji i spójności społeczno-ekonomicznej oraz zdiagnozowanie zachodzących między nimi związków. Kontynuacją przedstawionych rozważań jest artykuł o wymiarze empirycznym, który zostanie zaprezentowany w kolejnym numerze niniejszej publikacji.
Author of the paper analyses the problem of political conditions of modernization processes and coherent social development. The author emphasizes the hypothesis that political boundaries, enhanced by economic rent seeking (political rent seeking (PRS), limit the effectiveness of modernization and creation of social coherence. Extended PRS, as an informal institution, increases the transaction costs related to reform introduction. At the same time it decreases ability of politicians to make decisions that address the current development problems. The socio-economic policy, which is done under these conditions, solves the modernization problems selectively. The costs of this policy are taken by some social groups and thus, the policy itself does not foster the social cohesion. The article is theoretical and its aim is to explain the essence of the following terms: rent seeking, transaction costs, modernization and socio-economic cohesion. The other essential issues will be presented in the following volume of this publication.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 32–52