Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Borowiecki, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
XXI wiek jest areną dynamicznych i burzliwych zmian, których nie tylko jesteśmy świadkami, ale również uczestnikami. Zmiany te tworzą nowe wyzwania dla funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów i zachowań przedsiębiorstw. We współczesnych warunkach ekonomicznych dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw ważne jest zrozumienie nie tylko zasady globalnego biznesu, ale przede wszystkim zmiany metod i strategii zarządzania nimi. W artykule przedstawiono tło, przyczyny i sekwencje zmiany w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Główne postulaty to konieczność systemowej przebudowy i modernizacji struktur przedsiębiorstw i dostosowanie ich do rzeczywistych warunków gospodarczych. Niezbędne jest także rozpoznanie i ciągłe doskonalenie mechanizmów, procesów i narzędzi zarządzania. Dla współczesnych przedsiębiorstw ważne jest podniesienie sprawności działania – co może się odbywać jako efekt korzystnych zmian, czyli takich, które pozwalają przystosować przedsiębiorstwu swoją działalność do zmian w otoczeniu.
XXI century is the arena of extraordinary dynamic and stormy changes, where we are not only witnesses, but participants as well. These changes create new challenges for functioning of the economies of particular countries and enterprises` behaviors. In the contemporary economic conditions survival and development of enterprises need the understanding of not only the rules of global business, but also the changes of methods and strategies of their management.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 5–15