Sektorowa Mapa Kwalifikacji – graficzna reprezentacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji na przykładzie sektora IT

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Morańska, Danuta
Ostrowska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę Sektorowej Mapy Kwalifikacji dla Sektora IT wykonanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach projektu „Wykonanie Sektorowych Map Kwalifikacji w oparciu o Sektorowe Ramy Kwalifikacji (w podziale na 2 części)”. Znak sprawy: IBE/06/2020. Ma ona stanowić jedną z możliwości praktycznego wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji, w celu lepszego zarządzania kwalifikacjami w danym sektorze. Artykuł powstał na podstawie Raportu końcowego zrealizowanego projektu.
The article presents the characteristics of the Sector Qualification Map for the IT Sector prepared by the Polish IT Society as part of the project “Development of Sector Qualification Maps based on the Sector Qualification Framework (divided into 2 parts)”. Reference number: IBE / 06/2020. It is to be one of the possibilities of practical use of the Sectoral Qualifications Framework in order to better manage qualifications in a given sector. The article is based on the Final Report of the completed project.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , kompetencje , sektorowa mapa kwalifikacji , education , competences , sectoral map of qualifications
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 58–73