W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu przedstawia wady liberalnego modelu gospodarki pobudzanej innowacjami oraz europejskiego modelu gospodarki opartej na wiedzy i dowodzi, że są one istotnymi przesłankami chaotyczności i dysproporcjonalności rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz narastania nierówności majątkowo-dochodowych i innych zagrożeń rozwojowych. Dla ich przezwyciężenia postuluje przejście od paradygmatów rozwoju przez globalizację liberalizacji i rozwoju potrójnie zrównoważonego do paradygmatu rozwoju zintegrowanego oraz od orientacji na innowacje do orientacji na innowacyjność. W artykule wskazane są również właściwości postulowanego modelu gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój (GOWI) oraz warunki przejścia do niego. Są nimi przebudowa kapitału ludzkiego oparta na holizmie, respektowaniu odpowiedzialności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, zintegrowane zarządzanie innowacyjnością, spójny ład instytucjonalny zorientowany na zintegrowany rozwój i upowszechnianie zachowań innowacyjnych.
The author of the paper presents the failures of liberal model of economy, which is stimulated by innovations and European model of knowledge-based economy. He emphasizes that these models are characterized by chaotic and disproportional nature of socio-economic development, increase in wealth and income inequality and other threats of development. To overcome them, it is postulated to shift from development paradigm based on global liberalization and triple bottom line concept towards the paradigm of integrated development, and from focus on innovations towards innovativeness. The article consists of the characteristics of the suggested model of economy, based on knowledge and innovativeness, which is focused on integrated development and conditions of a transformation towards it. The following issues are necessary, namely, the reconstruction of human capital, which is based on holism and respect of inter- and between generational responsibility, integrated management of innovativeness, coherent institutional order focused on integrated development and promotion of innovative attitudes.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zintegrowany , holistyczna modernizacja kapitału ludzkiego , gospodarka oparta na wiedzy , innowacyjność , integrated development , holistic modernization of human capital , knowledge-based economy , innovativeness
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 60-79