Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 117 w Rzeszowie zlokalizowanym na obwodnicy miasta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Czopek, Sylwester
Niemasik, Dariusz
Pasterkiewicz, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
Abstrakt
Stanowisko 117 w Rzeszowie (AZP 103-76/83) zostało odkryte w 2006 roku. Ratownicze badania wykopaliskowe, realizowane w związku z budową obwodnicy miasta, były przeprowadzone w latach 2006-2007. Przebadano obszar 117 arów, odkrywając materiał i obiekty neolityczne (kultura ceramiki wstęgowej rytej i kultura malicka), ze starszej epoki brązu (kultura trzciniecka), wczesnej epoki żelaza (tarnobrzeska kultura łużycka) oraz okresu nowożytnego (XVI-XIX wiek). W każdym z tych okresów mamy do czynienia z pozostałościami reliktów osadniczych – osady, obozowisko?, ślady działalności gospodarczej. Najbardziej intensywne ślady pozostawiła ludność tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
The site 117 in Rzeszów (AZP 103-76/83) was discovered in 2006. Rescue excavation research was carried out in connection with the construction of the city ring-road in 2006 and 2007. The examination of the area of 117 ares led to the discovery of materials and objects from the Neolithic Age (Linear Band Pottery culture and Malice culture), from the Early Bronze Age (Trzciniec culture), the Early Iron Age (Tarnobrzeg Lusatian culture) and the modern period (16th-19th century). In each of these periods we come across remains of settlement relics – settlements, encampment (?), traces of economic activity. The most intense traces were left by the population of the Tarnobrzeg Lusatian culture.
Opis
Słowa kluczowe
Rzeszów , neolit , starsza epoka brązu , wczesna epoka żelaza
Cytowanie