Translation as a Cultural Transfer: Rendering of Tourist Texts Promoting Podkarpacie Province

Abstrakt
The primary objective of the dissertation was to evaluate the translations of culture-specific elements in tourist texts promoting the Podkarpacie Province. Culture-specific elements extracted from the parallel corpus were divided into three categories: geography, society and culture, and their translations were assessed as satisfactory, acceptable, or unsatisfactory renderings. In the course of the analysis, it was revealed that the unsatisfactory translations (66.29%) prevailed over satisfactory and acceptable renderings (33.71%). Another difficulty concerning the translation of culture-specific elements in tourist texts promoting the Podkarpacie Province was the lack of consistency in selecting the equivalent for a given term. This inconsistency related not only to one text, but it also concerned texts published by the same institution. The highest level of consistency of equivalents was maintained in the category of culture whereas the lowest concerned the class of geography. The detailed examination of the equivalents for selected culture-specific elements demonstrated that there are, in fact, various factors that have an influence on the quality of translating culture-specific elements in tourist texts promoting the Podkarpacie Province. It was evidenced that the success of the translation of culture-specific elements in the discussed texts is not solely dependent on the translator’s knowledge about the source and target cultures.
Podstawowym celem rozprawy była ocena przekładów elementów specyficznych kulturowo w tekstach turystycznych promujących województwo podkarpackie. Wyodrębnione z korpusu paralelnego elementy specyficzne kulturowo zostały podzielone na trzy kategorie: geografia, społeczeństwo i kultura, a ich tłumaczenia ocenione zostały jako zadowalające, akceptowalne bądź niezadowalające. W toku analizy okazało się, że niezadowalające tłumaczenia (66,29%) przeważały nad zadowalającymi i akceptowalnymi tłumaczeniami (33,71%). Kolejną trudnością dotyczącą tłumaczenia elementów specyficznych kulturowo w tekstach turystycznych promujących województwo podkarpackie był brak spójności w doborze ekwiwalentu danego terminu. Niespójność ta dotyczyła nie tylko jednego tekstu, ale również tekstów opublikowanych przez tę samą instytucję. Najwyższy poziom spójności ekwiwalentów utrzymany był w kategorii kultury, natomiast najniższy dotyczył kategorii geografii. Szczegółowa analiza ekwiwalentów wybranych elementów specyficznych kulturowo wykazała, że w rzeczywistości istnieją różne czynniki, które mają wpływ na jakość tłumaczenia elementów specyficznych kulturowo w tekstach turystycznych promujących województwo podkarpackie. Stwierdzono, że sukces tłumaczenia elementów specyficznych kulturowo w analizowanych tekstach nie zależy wyłącznie od wiedzy tłumacza na temat kultury wyjściowej i docelowej.
Opis
Promotor: dr. hab. Marcin Grygiel, prof. UR ; Promotor pomocniczy: dr Michał Organ - 370 s.
Słowa kluczowe
language of tourism , specialist language , culture-specific elements , translation , język turystyki , język specjalistyczny , elementy specyficzne kulturowo , tłumaczenie
Cytowanie