Wpływ rehabilitacji na skład masy ciała u osób po udarze mózgu

Abstrakt
Wstęp. Udar mózgu dotyka około 24-54% społeczeństwa na całym świecie i jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na świecie jest ponad 1 miliard ludzi z zawyżoną masą ciała, w tym w przybliżeniu 300 milionów osób otyłych. Wśród głównych czynników wpływających na taki stan wyróżnia się zmniejszenie aktywności fizycznej oraz nieprawidłowy sposób odżywiania. Cel pracy. Ocena zmian składu masy ciała u osób po udarze mózgu, pod wpływem rehabilitacji szpitalnej. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Klinice Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej Klinicznego Szpitala w Rzeszowie w okresie od czerwca 2015 roku do marca 2017 roku. W tym czasie w klinice leczono i rehabilitowano 1143 osoby. Grupa badana liczyła 403 pacjentów po przebytym udarze mózgu. Zostali oni przebadani trzykrotnie. Do pierwszego badania, biorąc pod uwagę kryteria włączenia i wykluczenia, zakwalifikowano 128 osób. W drugim badaniu wzięło udział 114 osób, a do trzeciego przystąpiło 100 osób po um. Analizę wyników przeprowadzono wśród 100 osób, które wzięły udział we wszystkich badaniach. U wszystkich badanych przeprowadzono analizę składu masy ciała analizatorem firmy Tanita MC 780 MA, wzrost zmierzono za pomocą narzędzia stadiometr PORTSTAND 210. Oceny efektów rehabilitacji dokonano za pomocą wskaźnika Barthel, skali Berg, skali Ashworth, skali Brunnström oraz wskaźnika symetryczności obciążenia kończyn dolnych (Ws). Wyniki. Wykazano istotną statystycznie (p<0,05) zmianę zawartości tkanki tłuszczowej, wisceralnej, mięśniowej, wody w organizmie po rehabilitacji. Wykazano, że efekty rehabilitacji w badaniu II były istotnie wyższe niż w badaniu I. Efekty rehabilitacji utrzymywały się do 12 tygodni od wyjścia z kliniki. Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że kompleksowa rehabilitacja wpływa w istotny sposób na normalizację ocenianych parametrów składu masy ciała. Badania wykazały potrzebę stworzenia programu edukacji pacjentów i ich rodzin na temat negatywnych skutków chorób cywilizacyjnych, a w tym otyłości. W dłuższej perspektywie może przekładać się to na zmniejszenie ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych i powikłań w formie udaru mózgu.
Introduction. Stroke is estimated to affect 24-54% of the global population and is one of the leading causes of death. According to World Health Organization over one billion people worldwide are overweight, and approximately 300 million people are obese. The main factors contributing to this situation include insufficient physical activity and unhealthy diet. Purpose. Assessment of changes in body mass in patients with stroke, following hospital-based rehabilitation. Material and method. The study was carried out from June 2015 to March 2017 at the Clinical Rehabilitation Ward with Early Neurological Rehabilitation Unit, at the Clinical Hospital in Rzeszów. During that time the total of 1,143 patients received treatment and rehabilitation at the clinic. The study group comprised 403 patients with stroke. The subjects were examined three times. In accordance with inclusion and exclusion criteria 128 subjects were qualified for the first examination. The second examination took into account 114 subjects and finally 100 patients with stroke participated in the third examination. The analysis was based on the results related to the 100 subjects who took part in all the exams. Body mass composition was assessed in all the subjects with Tanita MC 780 MA analyzer, and their height was measured with the stadiometer PORTSTAND 210. Effects of rehabilitation were assessed with Barthel index, Berg scale, Ashworth scale, Brunnström scale as well as symmetry index for lower limb weight distribution (Ws). Results. Following the rehabilitation statistically significant changes (p<0.05) were identified in body fat, visceral fat and muscle mass, as well as body water percentage. Exam II identified significantly greater benefits from rehabilitation, compared to exam I. The effects of rehabilitation were maintained for a period of 12 weeks after discharge from hospital. Conclusions. The findings show that a complex rehabilitation program may significantly improve the parameters of body mass composition. The study also suggests there is a need for an educational program designed for patients and their families and focusing on adverse effects of diseases of affluence, such as obesity. In longer time frames such initiatives may result in reduced risk of cardiovascular diseases, including stroke.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, 157 s.
Słowa kluczowe
udar mózgu , BMI , skład masy ciała , skale funkcjonalne , stroke , body mass composition , functional scales
Cytowanie