Приоритетные тенденции международной интеграции образования

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Ткач, Тамара
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Интеграция в образовательном пространстве имеет комплексный, многоплановый характер, который влияет на весь ход современного общественного развития. Это: потреб- ность в опережающем характере образования; согласование международной образовательной политики; взаимное сближение, взаимодополняемость и взаимозависимость национальных образовательных систем, синхронизация их действий; постепенное перерастание национальными образовательными системами своих государственных рамок; зарождение тенденций к формиро- ванию единого образовательного пространства как наиболее эффективной формы реализации задач образования будущего.
Integration in education space has a complex, multidimensional character, which affects the course of modern social development. Among these are: need in the anticipatory character of education; coordination of the international educational policy; reciprocal approach, complementarity and interdependence of national educational systems, synchronization of their operation; gradual overrunning of national educational systems; initiation of tendencies towards forming the single educational space as the most effective form of realizing educational tasks in the future.
Integracja w przestrzeni edukacyjnej ma kompleksowy, wielowymiarowy charakter, który wpływa na przebieg współczesnego rozwoju społecznego. Obejmuje ona: zapotrzebowanie na wyprzedzający charakter edukacji; uzgadnianie międzynarodowej polityki oświatowej; wzajemne zbliżanie, dopełnianie i współzależność narodowych systemów edukacyjnych i synchronizację ich działań; stopniowe przenikanie narodowych systemów edukacji, pojawienie się tendencji do kształtowania jednolitej przestrzeni edukacji jako najbardziej efektywnej formy realizacji zadań edukacji w przyszłości.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 162–170