Edukacja formalna i pozaformalna w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Frączek, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Odniesienie sukcesu na rynku pracy wymaga nabywania kwalifikacji zawodowych i ich aktualizacji. Proces ten powinien trwać przez całe życie i może przybierać formę edukacji formalnej i pozaformalnej. Szczególnego znaczenia nabiera on w przypadku zawodów, których istotą jest niesienie pomocy innym m.in. pracowników socjalnych. Prezentowany artykuł jest próbą ukazania roli edukacji w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych. Ponadto artykuł przedstawia formy edukacji formalnej i pozaformalnej wśród pracowników socjalnych na terenie województwa podkarpackiego.
Success in the labor market requires to gain of professional qualifications and their updating. This process should last a lifetime and can take the form of formal and non-formal education. It is particularly important in the case of professions whose help other people, i.a. social workers. The presented article is an attempt to show the role of education in the process of professionalization of social workers. The article presents also forms of formal and non-formal education among social workers in the Podkarpackie Province.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja formalna , edukacja pozaformalna , pracownicy socjalni , profesjonalizacja pracowników socjalnych , województwo podkarpackie , formal education , non-formal education , social workers , professionalization of social workers , Podkarpacie Province
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 103–113