Działania wojenne w 1941 r. na terenie 08. Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Operacja Barbarossa na linii Sanu

Abstrakt
Głównym celem rozprawy doktorskiej pt. „Działania wojenne w 1941 r. na terenie 08. Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Operacja Barbarossa na linii Sanu” jest przedstawienie wydarzeń z przełomu czerwca i lipca 1941 r. w okolicach rzeki San, gdzie stoczono walki w ramach Operacji Barbarossa. W niniejszej pracy skoncentrowano się na terenach wokół Przemyśla i Sanoka. Miasta te znajdowały się w tamtym czasie w strefie granicznej pomiędzy III Rzeszą a ZSRS, w wyniku czego do dziś na tych terenach pozostały ślady obu okupacji. Jedną z takich pozostałości są radzieckie umocnienia graniczne, które nazwano w latach 40. XX w. Linią Mołtowa.
The main goal of the doctoral thesis "Warfare in 1941 in the area of the 8th Przemyśl Fortified Region. Operation Barbarossa on the San River "is the presentation of events near the San River, where fights were fought as part of the Barbarossa Operation in late June and early July 1941. This work focuses on the areas around Przemyśl and Sanok. These towns were at that time in the border zone between the Third Reich and the USSR, and as a result, traces of both occupations have remained to this day. Among such remains are the Soviet border fortifications known as the Molotov line.
Opis
Promotor: dr hab. Andrzej Olejko, prof. PWSTE, 325 s.
Słowa kluczowe
fortyfikacje , Operacja Barbarossa , Linia Mołotowa , front wschodni , Fortification , Operation Barbarossa , Molotov line , the eastern front
Cytowanie