Nikt nie słucha, każdy zna – o wartościach eksponowanych w piosenkach disco polo na przestrzeni lat 1991–2018

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kuraś-Szczepanek, Klaudia
Mormol, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera analizę językową i aksjologiczną wybranych piosenek disco polo, wydanych w latach 1991–2018. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji hierarchii aksjologicznych w polskim społeczeństwie oraz ustalenie, czy tradycyjne wartości, takie jak Bóg, rodzina, zdrowie i przyjaźń, są wypierane przez wartości materialne i hedonistyczne. Metodologia przyjęta na potrzeby niniejszego opracowania obejmuje podejścia aksjologiczne zaproponowane przez J. Puzyninę i U. Kopeć. Materiał badawczy z kolei składa się z kilkudziesięciu utworów skomponowanych przez czołowych przedstawicieli nurtu muzyki disco polo, takich jak Bayer Full, Boys i Łobuzy, a także wykonawcę Tomasza „Niecika” Niecikowskiego.
The foregoing article provides a linguistic and axiological analysis of the selected disco polo songs, released in the years 1991–2018. The objective of the paper is to present the evolution of axiological hierarchies within the Polish society and to determine whether traditional values, such as God, family, health and friendship are being supplanted with materialistically- and hedonistically- oriented values. The methodology adopted for the purpose of the following paper includes the axiological approaches proposed by J. Puzynina and U. Kopeć. The research material, in turn, consists of several dozen songs composed by the leading representatives of disco polo music, such as Bayer Full, Boys and Łobuzy, as well as the performer Tomasz “Niecik” Niecikowski.
Opis
Słowa kluczowe
disco polo , analiza aksjologiczna , wartości i antywartości , teksty piosenek , axiological analysis , values and anti-values , lyrics
Cytowanie
red. Maria Krauz, Agnieszka Myszka, Robert Słabczyński, Głos – Język – Komunikacja. Tom 7. Wartości i wartościowanie w XXI wieku, s. 66–85