Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku z perspektywy relewantnych partii proniepodległościowych w Katalonii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Husar-Poliszuk, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poddano analizie stosunek partii niepodległościowych w Katalonii do inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., wykorzystując przy tym analizę treści i metodę porównawczą. Zweryfikowano hipotezę, że ugrupowania niepodległościowe obecne w katalońskim parlamencie od 2021 r. będą dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska wobec konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej. Analiza i synteza źródeł prowadzi do wniosku, że badane partie polityczne osiągnęły jedynie częściowe porozumienie w formułowaniu wspólnego podejścia w tej sprawie, co skutkuje pewnymi reperkusjami. Wartością dodaną artykułu jest podjęcie próby obiektywnej oceny obecnego stanu i spójności grup politycznych w ramach ruchu niepodległościowego w Katalonii w kontekście konfliktu na Ukrainie, co stanowi podstawę dla przyszłych badań nad rozwojem i spójnością regionalnej niepodległości.
This article analyses the attitude of independence parties in Catalonia towards Russia's invasion of Ukraine in 2022, using content analysis and a comparative method. The hypothesis was verified that: the independent political groups present in the Catalan parliament from 2021 will develop a common position towards the armed conflict in Eastern Europe. The analysis and synthesis of the sources leads to the conclusion that the political parties studied have only reached partial agreement in formulating a common approach on the issue, resulting in some repercussions. The added value of the article is that it attempts to objectively assess the current state and cohesion of political groups within the independence movement in Catalonia, in the context of the conflict in Ukraine. This provides a basis for future research on the development and cohesion of regional independence.
Opis
Słowa kluczowe
ruch niepodległościowy w Katalonii , partie independentystyczne , wojna w Ukrainie , Rosja , independence movement in Catalonia , independentist parties , war in Ukraine , Russia
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 146-158