Zmienność czasowa parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych a istniejące i postulowane rozwiązania w zakresie ,zapewnienia jakości wody z ujęć „prywatnych”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wójcik-Jackowski, Sebastian
Sobek, Katarzyna
Bilek, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Opracowanie bazuje na wynikach badań studni kopanych w miejscowości Albigowa. W oparciu o całoroczny monitoring, uwidaczniający dużą zmienność parametrów fizykochemicznych, przedstawiono potrzebę niezbędnych zmian dotychczasowego podejścia do „prywatnych” ujęć wody. Wskazano zasadność odpowiedniego stosowania do nich – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – obowiązujących przepisów, odnośnie indywidualnych ujęć wody, zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę w ramach działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej.
The work is based on the results of the dug wells water analysis from Albigowa. Taking into account the annual monitoring which indicated a high variability of physicochemical parameters, the paper shows the need for the necessary changes to the current approach to "private" water supplies. This indicates the desirability of the appropriate application, if necessary, of the binding regulations regarding individual water supplies serving less than 50 people or providing less than an average of 10 m3 of water per day for a commercial activity or a public facility.
Opis
Słowa kluczowe
„prywatne” ujęcia wody , studnie kopane , kontrola i monitoring , prawo wodne , „private” water intake , dug wells , control and monitoring , water resources law
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 183–190