Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Potocki, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Finanse gospodarstw domowych, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym, stają się coraz dynamiczniej rozwijającą się subdyscypliną nauk o finansach. G. Akerlof i R. Shiller nazywają współczesność „czasami niepewności finansów gospodarstw domowych” (ang. personal financial insecurity). Problem niepewności finansów jest szczególnie widoczny w wyborach finansowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla tych gospodarstw i jej członków, każdy nieskuteczny wybór finansowy może stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej, dużo częściej aniżeli w gospodarstwach lepiej sytuowanych finansowo. Życie finansowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, wypełnia bowiem ciągły problem niestabilności finansowej. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach, płacą najwyższą cenę za nieskuteczne wybory finansowe. Wynika to z tego, że każdy niespodziewany wydatek finansowy przy niskich dochodach jest potencjalnym źródłem wstrząsu finansowego gospodarstwa domowego. Ponadto, jeśli obecny poziom konsumpcji jest minimalny, to nie ma możliwości jej dalszej redukcji, a jedyny sposób jej zaspokojenia wymaga albo korzystania z obcych źródeł finansowania, albo rezygnacji z potrzeb podstawowych. W obliczu rosnącej roli wyborów finansowych, szczególnie wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach, istotne staje się poszukiwanie teorii i koncepcji, które w sposób najbardziej adekwatny opiszą wybory finansowe tych gospodarstw, a także określą zestaw determinant mających wpływ na te wybory. Głównym celem książki było, po pierwsze, wyodrębnienie i identyfikacja ekonomicznych, indywidualnych i zewnętrznych determinant wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, po drugie, opracowanie koncepcji modelu dokonywania wyborów finansowych w tych gospodarstwach, po trzecie, empiryczna weryfikacja zaproponowanej koncepcji modelu. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań własnych. Podstawą badań empirycznych był krytyczny przegląd literatury oparty o dorobek koncepcji możliwości wyboru (ang. Capability Approach) i teorii wyboru, w szczególności racjonalności adaptacyjnej (ang. ecological rationality).
Opis
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 24.
Słowa kluczowe
Teoria Racjonalnego Wyboru , racjonalność adaptacyjna , heurystyki decyzyjne , wybory finansowe , zachowania finansowe , decyzje finansowe , determinanty wyborów finansowych , ubóstwo , finanse gospodarstw domowych , inkluzja finansowa , wiedza finansowa , Amartya Sen , Capability Approach , pułapka dochodowa , instytucje
Cytowanie