Nierówności społeczne a kryzys społeczno-moralny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Michalczyk, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę nierówności społecznych w obliczu kryzysu społeczno-moralnego, reprezentowanego przez jego najczęściej wymieniane w literaturze socjologicznej przejawy. Czternaście wskazań podzielono na trzy grupy zróżnicowane ze względu na stopień ich kompleksowości. Analizę tych trzech grup przejawów kryzysu z punktu widzenia nierówności społecznych przeprowadzono za pomocą trzech teorii: teorii stratyfikacji funkcjonalnej, teorii elit i teorii konfliktu. Analiza ta pozwala autorowi stwierdzić, że sytuacje kryzysowe określone wyżej wymienionymi wskazaniami mogą wpływać na nierówności społeczne. W tym artykule czytelnik znajdzie również definicje nierówności społecznych oraz kryzysu społeczno-moralnego.
The analysis of social inequalities in a view of social and moral crisis represented by its most frequently mentioned indications in the sociological literature has been presented in this article. Fourteen indications were split into three groups differentiated by a degree of their comprehensiveness. The analysis of these three groups of crisis indications in a view of social inequalities has been performed using three theories: functional stratification theory, elite theory and theory of conflict. This analysis enables the author to state that crisis situations defined by above mentioned indications may influence social inequalities. In this article a reader will find also definitions of social inequalities and social and moral crisis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 9-26